Found: 1,570  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Visual
Titleกฎหมายกำกับดูแลการขนส่งของอันตรายทางรถไฟ cโดย นายรักษาชัย ธนะวังน้อย.
Authorรักษาชัย ธนะวังน้อย.
Published[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
Call NumberCD-ภน.783
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Visual
Titleกฎหมายคุ้มครองนักกีฬาอาชีพ = Sportsman protection law cโดย สุนาฏ หาญเพียรพงศ์
Authorสุนาฏ หาญเพียรพงศ์, 2525 -
Published[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
Call NumberCD-ภน.163
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Visual
Titleกฎหมายคุ้มครองเวลาทำงาน = Labour protection on working times cโดย กมลเนตร มหายศนันท์.
Authorกมลเนตร มหายศนันท์.
Published[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554
Call NumberCD-ภน.501
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Visual
Titleกฎหมายคุ้มครองและควบคุมธุรกิจค้าปลีก : ศึกษากรณีพฤติกรรมของ discount store = Law of protection and control of retail trading in commerce : studying the case of the discount store's behaviors cโดย อารี...
Authorอารีย์รัฐ เร่งรักษ์ธรรม.
Published[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
Call NumberCD-ภน.268
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Visual
Titleกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล = Laws relating to internet protocol television (IPTV) business cโดย นิณณยา ผลอนันต์.
Authorนิณณยา ผลอนันต์, 2525-
Published[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
Call NumberCD-ภน.621
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Visual
Titleกฎหมายบังคับการให้เป็นไปตามหนังสือสัญญากับปัญหาการเป็นบ่อเกิดของกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายไทย = Problems concerning treaty implementing legislation as sources of administrative law
Authorอารยา สุขสม,
Publishedคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call NumberCD-ภน.626
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Visual
Titleกฎหมายปฏิรูประบบราชการ : bบทความ : การปฏิรูประบบราชการ / สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Authorสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2545
Call NumberCD403,CD404
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Visual
Titleกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากระบวนการใช้อำนาจและตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม = Anti-money laundering act : an approach to power and monitoring of using power of transaction com...
Authorตริตาเวสน์ โสธนะเสถียร.
Publishedคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call NumberCD-ภน.58
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Visual
Titleกฎหมายภาษีอากรกับการส่งเสริมการลงทุน : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและเวียดนาม = Tax lax [sic.] and investment promotion : comparative study on Thai law and Vietnam law cโดย นพมาศ มงคลสาร.
Authorนพมาศ มงคลสาร, 2520-
Published[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
Call NumberCD-ภน.187
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Visual
Title กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกับกรณีการล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา = International humanitarian law and genocide in Rwanda
Authorสุทธวดี เริ่มคิดการ.
Published[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
Call NumberCD-ภน.438
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Visual
Titleกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ใช้กับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศไทยสำหรับการก่อสร้าง ติดตั้ง และปฏิบัติการ = International law on environmental protection governing nuclear ...
Authorอาภาศรี เจริญศรีสกุล, 2529-
Published[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554
Call NumberCD-ภน.552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Visual
Titleกฎหมายรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ = Legal of international carriage of passenger by road cโดย ศศิธร อนุพงษ์กุลกิจ, 2523-
Authorศศิธร อนุพงษ์กุลกิจ, 2523-
Published[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Visual
Titleกฎหมายลักษณะจัดการงานนอกสั่ง : ศึกษามาตรฐานการใช้ความระมัดระวังในการจัดการของผู้จัดการ = Management of affairs without mandate : a study on a gestor's duty to comply with the standard of care in manag...
Authorประเสริฐ อุษาฟ้าพนัส, 2524-
Published[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
Call NumberCD-ภน.273
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Visual
Titleกฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญาของไทย = Lao P.D.R. law of contract in comparison with the Thai law of Juristic Act and c...
Authorภูชัย จันทวงศ์, 2516-
Published[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
Call NumberCD-ภน.451
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Visual
Titleกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษาเฉพาะกรณีซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ = Liability for damages arising from unsafe products : a study of computer software cโดย สรร...
Authorมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Published[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
Call NumberCD-ภน.612
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed