Found: 49,975  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"ศิลป์สื่อสิทธิ์" : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ/
Authorกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,
Call Number704.9 ส638ศ2561
Locationห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title "สงกรานต์เลือด" ศึกครั้งสำคัญและบทเรียนราคาแพง ของ "คนเสื้อแดง"
Authorสิงห์ทอง บัวชุม.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทองกมล, 2553.
Call Number320 ส62ส 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title"สงกรานต์เลือด" ศึกครั้งสำคัญและบทเรียนราคาแพง ของ "คนเสื้อแดง" / สิงห์ทอง บัวชุม.
Authorสิงห์ทอง บัวชุม
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ทองกมลจำกัด, 2553
Call Number320 ส62ส 2553
image
Source Types Book
Title "สะท้อนมุมมอง มุ่งสู่อาเซียน" : ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
Authorสำนักงานข้าราชการพลเรือน.
Publishedนนทบุรี : สำนักงาน, 2556.
Call NumberAEC 341.2473 ส114 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title "สิทธิ" และ "เสรีภาพ" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
Authorธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2556.
Call Number323.5 ธ285ส 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title"สุขภาพจิตกับยาเสพติด" : รายงานการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ประจำปี 2545 ; 21-23 สิงหาคม 2545 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร / กรมสุขภาพจิต
Authorการประชุมวิชาการ "สุขภาพจิตกับยาเสพติด" (2545 : กรุงเทพฯ)
Publishedกรุงเทพฯ : กรม, 2546
Call Number362.2 ก27ส 2546,ยส. 7.1/2546
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title"หลักและวิธีวิจัยขั้นสูงเฉพาะการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยด้านต่างๆ" : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ; วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2538 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จ.ระยอง / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับคณะก...
Authorการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักและวิธีวิจัยขั้นสูงเฉพาะการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยด้านต่างๆ" (ครั้งที่ 3 : 2538 : ระยอง)
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538
Call Number001.4 ก27ห 2538
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title"อะตอม...เพื่ออนาคต" สื่อความรู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ / เล่ม1-9 / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ.
Authorสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ .
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2550
Call Number539.75 ป111อ 2550
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title "อุษาคเนย์" ประวัติศาสตร์อาเซียน ฉบับประชาชน
Authorเริงวุฒิ มิตรสุริยะ.
Publishedกรุงเทพฯ :ยิปซี,2557.
Call Number959ร798อ 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title"เกม...ชีวิต" : กลยุทธ์สำหรับความสำเร็จในครึ่งหลังของชีวิต / บ๊อบ บูฟอร์ด ; สุวัฒน์ หลีเหม แปล
Authorบูฟอร์ด, บ๊อบ.
Publishedกรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2544
Call Number158.1 บ416ก
Locationห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title"เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Authorอรรณพ ลิขิตจิตถะ.
Publishedสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call NumberRS.364.135 อ177ท 2548
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title"เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทางกฎหมาย : dest practices" : หมวดวิชาที่ 5 คุณภาพและคุณธรรมสำหรับนักกฎหมายไทย /
Authorจินตพันธุ์ ทังสุบุตร.
Publishedสถาบันพระปกเกล้า,
Call Number320.6 อ114 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title "เบิ่งฮูป-แต้มคำ" = Photo-Poem
Authorวิโรฒ ศรีสุโร.
Publishedขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2546.
Call Number779.991593 ว712 บ 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title"เหมือนอยู่คนละโลก" : ปฐมบทสู่รายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรม / เครือข่ายถมความช่องว่างทางสังคม
Publishedกรุงเทพฯ : ศยาม, 2555
Call Number330.9593 ห6115 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title"แนวทางการพัฒนา RF-ID สำหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ" : รายงานการศึกษา / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Authorศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์, 2549
Call Numberส.ร. 658.787 ท518น
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed