Found: 3  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleบรรณารักษ์ ศูนย์บริการ และการสืบค้นสารสนเทศในปี 2000/
Authorครรชิต มาลัยวงศ์.
Publishedงานมัลติมีเดีย ฝ่ายศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ,
Call Number020 ค153บ
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleรวมร่างกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ /
Publishedสำนักเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ
Call Number344.095 ร176
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title รายงานประจำปี .... กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Authorกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Publishedกรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2548.
Call Number354.750593 ท518ห
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed