ข้อปฏิบัติในการยืม-คืน

     1. ผู้ยืมต้องมายืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองและต้องนำบัตรสมาชิกห้องสมุดหรือบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งห้ามผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรมาใช้บัตรผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากเจ้าของบัตรอนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้ ผู้เป็นเจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบในทุกกรณี

     2. ทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการที่ยืมไปจากห้องสมุด ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบ ทุกรายการที่ครอบครองและต้องนำมาส่งคืนตามกำหนดเวลา หากเกินกำหนดเวลาจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าปรับตามความเป็นจริง

       3. ห้องสมุดสงวนสิทธิ์ให้ผู้ยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศก่อนกำหนดได้ในกรณีที่มีความจำเป็น

       4. ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศในกรณีที่ผู้ยืมค้างชำระค่าปรับ

      5. การยืมต่อสมาชิกทุกประเภท มีสิทธิ์ในการยืมต่อได้ 3 ครั้ง โดยทรัพยากรสารสนเทศจะต้องไม่เกินกำหนดส่งถ้าในกรณีที่มีผู้อื่นจองทรัพยากรสารสนเทศนั้นห้องสมุดงดการยืมต่อ