สถานที่ตั้งห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม

          อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

          เลขที่ 120 ม.3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 7

          ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

 

สอบถามข้อมูล โปรดติดต่อ ในเวลาราชการ

          02-1415314-15     งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

          02-1415316         งานบริการยืม - คืน

          02-1414992         งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

          02-1414991         งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

                                   งานระบบห้องสมุดและสารสนเทศ