Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
TitleIDPC Drug Policy Guide : 3rd Edition /
AuthorInternational Drug Policy Consortium (IDPC).
PublishedInternational drug policy consortium ,
Call Number362.293 I18 2016
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title วีธีการสารธารณสุขในการจัดการกับการเสพยาเสพติดในทวีบเอเชีย : หลักการและการปฏิบัติในการทำให้ไม่เป็นความผิด
Authorสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2559.
Call NumberRS. 362.29 ก277 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed