Found: 11  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title สรุปผลการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2)
Authorกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Call NumberHR. 341.48ค465ส 2556
Locationห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title สรุปผลการดำเนินการวิพากษ์และการจัดทำร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
Authorกรกฤษณ์ ปราบเขต,ผู้จัดทำ.
Call NumberHR. 341.48ค465ส 2556
Locationห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title จากฝิ่นสู่เศรษฐกิจพอเพียง : สามทศวรรษแห่งการเดินทาง
Authorราญ ฤนาท.
Publishedเชียงใหม่ :ซิลค์เวอร์ม,2555.
Call Number362.293ร23จ 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554); และ, แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทยเพื่อชีวิตมั่นคง พ.ศ.2550-2554 ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1(...
Authorสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
Call Number361.6 ผ933 2550
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)
Authorศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด,หัวหน้าโครงการ.
Call Numberยธ. 323บ129 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550-2555
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550
Call Number338.9593 ส691ผ 2550,04.63
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557- 2561)
Authorกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Publishedกรุงเทพฯ :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม,2556.
Call Numberยธ. 323ก169ผ 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title นโยบายและแผนระดับชาติ เรื่อง การป้องกัน ปราบปราบ และแก้ไขปัญหา การค้าเด็กและหญิิงภายในประเทศและข้ามชาติ
Authorกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานสั่งเสริมสวัสดิภาาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก, 2549.
Call Numberส.ร. 306.742 น943 2549
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ. 2545-2549
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544
Call Number338.9593 ค141ส 2544
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ. 2545-2549
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544
Call Number338.9593 ส691ผ 2544
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 และการปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8.
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Publishedโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,
Call Number338.9593 ค141ส 2544
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed