Found: 27  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา /
Authorรวิช ตาแก้ว.
Publishedสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Numberส.ร. 895.915 ภ416จ 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี.
Publishedอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Numberอ. 923.1593 ส373จ 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleการประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย กรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม /
Authorปรีชญาณ์ นักฟ้อน.
Publishedสถาบันพระปกเกล้า,
Call Numberส.ร. 340.3 ป469ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleการสร้างความปรองดอง /
Authorชลัท ประเทืองรัตนา.
Publishedสถาบันพระปกเกล้า,
Call Numberส.ร. 320.9593 ช238ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต
Authorภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์กรุงเทพฯ,2560.
Call Number895.915ภ416ค 2560
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleจดหมายเหตุโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร.
Authorสภานิติบัญญัติแห่งชาติ LOCATIONCALL #
Call Numberส.ร. 636.2 จ131 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleฉากการเมือง /
Authorนรนิติ เศรษฐบุตร,
Publishedสถาบันพระปกเกล้า,
Call Number320.9593 น175ฉ
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleนักการเมืองถิ่น จังหวัดลำพูน /
Authorรักฏา เมธีโภคพงษ์.
Publishedสถาบันพระปกเกล้า,
Call Numberส.ร.324.2092 ร111น 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title นักการเมืองถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
Authorปริญญา สร้อยทอง.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2560.
Call Numberส.ร. 324.2092ป173น 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleนักการเมืองถิ่นจังหวัดตราด /
Authorนพดล พรามณี.
Publishedสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number342.2092 น169น 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleนักการเมืองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา /
Authorเศรษฐวัฒน์ โชควรกุล.
Publishedสถาบันพระปกเกล้า,
Call Numberส.ร. 324.2092 ศ578น 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title นักการเมืองถิ่นจังหวัดพังงา
Authorสมจินตนา คุ้มภัย.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Number324.22 ส167น 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleนักการเมืองถิ่นจังหวัดสตูล /
Authorเฉลิมศักดิ์ บุญนำ.
Publishedสถาบันพระปกเกล้า,
Call Numberส.ร. 324.2092 ฉ573น 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้สถิตในหทัยราษฏร
Authorกระทรวงวัฒนธรรม.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Publishedกรุงเทพฯ :กรม,2560.
Call Numberอ.923.1593 ก167บ 2560
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title บอดี้การ์ดที่รัก
Authorมัลลิกา.
Publishedกรุงเทพฯ : อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
Call Numberน. 895.913 ม644บ 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed