Found: 69  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title52 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ /
Authorสำนักงานสถิติแห่งชาติ
Call Numberส.ร.315.9306 ส143ร 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title 84 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2557.
Call Numberส.ร. 328.31 น261ป 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title Smart farmer รู้ไว้--ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักนายกรัฐมนตรี,2559, [2016].
Call Numberส.ร. 330.9593น261ส 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร
Authorเมธัส อนุวัตรอุดม.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Numberส.ร. 320.9416 ม731ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title การกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ศปนม.
Authorสุขสันติ์ ตั้งสะสม.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส.343.0772ส742ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาโนช นามเดช.
Authorมาโนช นามเดช.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2559.
Call Numberส.ร. 352.14 ม456ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเลื่อมล้ำ
Authorดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2559.
Call Numberส.ร. 352.4214ด554ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title การคุ้มครองบรรจุภัณฑ์ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Authorวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 346.0484ว741ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การคุ้มครองลิขสิทธิ์ผู้สร้างสรรค์ผลงานศึกษากรณี : ดนตรีกรรม
Authorพรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 346.0482พ282ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Authorโกวิทย์ พวงงาม.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Numberส.ร. 364.1323ก952ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การนำ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาใช้ในการดำเนินคดีทุจริตของผู้บริหารสถาบันการเงิน
Authorอรรคบุษย์ ไกรฤกษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2546.
Call Numberบ.ย.ส. 332.2อ177ก 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ /
Authorสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน),
Publishedบริษัท โรงพิมพ์รตนพร จำกัด ,
Call Number294.35 ส243ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน
Authorถวิลวดี บุรีกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Numberส.ร. 364.1323 ก643 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title การปฏิรูปสถาบันและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย
Authorวุฒิสาร ตันไชย.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2559.
Call Numberส.ร. 352.14 ว874ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การประเมินผลและกระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติด 3 เดือน (1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2546) ของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร : ศึกษาเฉพาะกรณีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Authorเพิ่มพงษ์ เชาวลิต.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2547.
Call Numberบ.ย.ส.362.293ช666พ 2547
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
Page : 1 2 3 4 5
Search Tools: Get RSS Feed