Found: 786  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการนำนโยบายไปปฎิบัติ = Policy implementation / วรเดช จันทรศร.
Authorวรเดช จันทรศร.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี, 2540
Call Number352.63 ว175ก 2540
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleการนำนโยบายไปปฏิบัติ:นโยบายไทยช่วยไทย / เอกสารวิชาการ ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ,
Authorลิขิต ธีรเวคิน.
Publishedบริษัท กราฟฟิคฟอร์แมท (ไทยแลนด์) จำกัด,
Call Number330.9 ล413ก 2540
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleการบริหารการผลิต (Production Management) / สุปัญญา ไชยชาญ
Authorสุปัญญา ไชยชาญ
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัทพี.เอ.ลิฟวิ่งจำกัด, 2543
Call Number338.6 ส111ก 2543
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี / บรรณาธิการ อุดม มุ่งเกษม
Authorอุดม มุ่งเกษม
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงานก.พ., 2543
Call Number342.593 ก742
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
image
Source Types Book
Titleการบริหารงานทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตำบล / เอกสารวิชาการปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ
Authorศุภชัย ยาวะประภาษ.
Publishedบริษัท กราฟฟิค ฟอแมท จำกัด,
Call Number352 ศ462ก 2540
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleการบริหารงานเรือนจำตามแนวทางสิทธิมนุษยชน : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรือนจำ /
Authorคอล์ย,แอนดรูว์.
Publishedกรมราชทัณฑ์ ,
Call Number365.6 ค153ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ / ทิพาวดี เมฆสวรรค์
Authorทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2544
Call Number351 ท488ก 2544
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การบริหารและการพัฒนาระบบงานตำรวจ
Authorพงษ์ธร ธัญญสิริ,พ.ต.ท.
Publishedกรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม ; 2555.
Call Number364 พ128ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการบัญชี 1 ACCOUNTING 1/ อำนวย ศรีสุโข.
Authorอำนวย ศรีสุโช.
Publishedเนติกุลการพิมพ์,
Call Number657 อ681ก 2537
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleการบัญชีทรัพย์สิน / พยอม สิงห์เสน่ห์.
Authorพยอม สิงห์เสน่ห์,
Publishedกรุงเทพฯ : หจก.ชวนพิมพ์, 2527
Call Number657 พ216ก 2527
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : รายงานการศึกษาวิจัย
Authorสุรพล ศรีวิทยา.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2558.
Call NumberRS. 351.593ส476ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการปฏิรูปกฎหมายกระทรวงยุติธรรม / ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม สำนักกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedนนทบุรี : สำนัก, 2545
Call Number349.593 ห525ก 2545
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการปฏิรูประบบราชการ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการปฏิรูประบบราชการ / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
Authorสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543
Call Number352.63 ค1411ก 2543
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleการปฏิรูประบบราชการ : ทางออกของการแก้ปัญหาและฟันฝ่าวิกฤต / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ; คณะผู้จัดทำ เบญจวรรณ สร่างนิทร ... [และคนอื่น ๆ]
Authorเบญจวรรณ สร่างนิทร
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542
Call Number352.63 ค1411ก 2542
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
image
Source Types Book
Titleการปฏิรูประบบราชการ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์.
Authorสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
Publishedสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.,
Call Number352.63 ค141ก 2544
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed