Found: 786  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส พ.ศ.2483-2484 = Franco - Thai Conflict on Indochina, 1940-1941 บันทึกจากประสบการณ์ในตำแหน่งรองแม่ทัพอีสาน ของจอมพล ผิน ชุณหะวัณ/ กรม.
Authorกรมยุทธการทหารบก.
Publishedอรุณการพิมพ์,
Call Number959.381 ก-ก 2547
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กรมการศาสนา
Authorกรมการศาสนา.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด , 2551.
Call Number294.363 พ829ก 2551
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ : แนวทางการปฏิบัติ
Authorนวพร เรืองสกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551.
Call Number658.155 น176ก 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนสู่ความพร้อม
Authorกระทรวงคมนาคม.
Publishedกรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552.
Call Numberส.ร.354.7609593 ค165ร 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กระทรวงคมนาคมปลายทางที่ความสุข
Authorกระทรวงคมนาคม.
Publishedกรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552.
Call Numberส.ร.354.7609593 ค165ร 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กระทรวงคมนาคมเชื่อมโครงข่ายมุ่งความยั่งยืน
Authorกระทรวงคมนาคม.
Publishedกรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552.
Call Numberส.ร.354.7609593 ค165ร 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ 2550 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550
Call Number342.593 ล512ก
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กระบวนการยุติธรรมกับสิทธิพื้นฐานของประชาชน [2557]
Authorคณิต ณ นคร.
Publishedกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
Call Number320 ค129ก 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย [2549]/
Authorกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์.
Publishedสำนักงานกิจการยุติธรรม,
Call Number345.05 ก122ก 2549,04.08.117
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมไทย = Restorative justice : a new alternative for the Thai criminal justice : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ 16 มกราคม 2545 ณ ตึกสันติไมต...
Authorการสัมมนาทางวิชาการเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมไทย
Publishedกระทรวง,
Call Numberยธ. 347 ก27ก 2545
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมไทย = Restorative justice : a new alternative for the Thai criminal justice : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ 16 มกราคม 2545 ณ ตึกสันติไมต...
Authorการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมไทย"
Publishedกระทรวงยุติธรรม ; โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),
Call Number347 ก27ก 2545
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกระบวนการและการบริหารงานยุติธรรมไทย/ พงษ์ธร ธัญญสิริ.
Authorพงษ์ธร ธัญญสิริ,
Publishedสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,
Call Number345 พ128ก 2555
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กระแสคน กระแสโลก : องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล.
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,2557.
Call Numberส.ร. 352.6ก234
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleกระแสคนกระแสโลก /
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
Publishedสำนักงานก.พ.,
Call Number658.3 ค122ก
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับพ.ร.บ. ป.ช.ช. มาตรา 100
Authorกำชัย จงจักรพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ :เจริญการพิมพ์,2558.
Call Number335.46ก563ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed