Found: 786  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleใต้ร่มบารมี / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Authorกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Publishedกรุงเทพฯ : กรม, [2535?]
Call Number923.1593 ส731ต 2535
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title ใต้แสงดารา
Authorซ่อนกลิ่น.
Publishedกรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2559.
Call Numberน. 895.913 ซ195ต 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ในหลวงกับการศึกษาไทย : ห้าทศวรรษสิริราชสมบัติ
Authorสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
Call Numberอ. 379.593 น997
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การประชุมระดมสมองครั้งที่ 5 ; วันพุธ ที่ 23 เมษายน 2557 ณโรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง
Authorการประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจมอาเซียน" :(ครั้งที่ 5 :2557 :กรุงเทพฯ)
Publishedปทุมธานี :มหาวิทยาลัย,2558.
Call NumberAEC.341.2473 ก275ท 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleไทยศึกษา = Thai studies / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Authorมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Publishedนนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2538-
Call Number959.3 ส481ท
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title ๗๐ ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย
Authorสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2560.
Call Numberอ. 923.1593ภ416จ 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Page : |<< << 51 52 53
Search Tools: Get RSS Feed