Found: 786  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี; สายไหม จบกลศึก, บรรณาธิการ
Authorสายไหม จบกลศึก
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546
Call Number929.709593 ส573ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่างประเทศ /
Authorวรเดช จันทรศร.
Publishedสถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ.,
Call Number351 ว197ก 2544
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาระบบราชการไทย / วรเดช จันทรศร
Authorวรเดช จันทรศร
Publishedกรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2540
Call Number351 ว17ก 2540
Locationห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง ( High Performance Organization )
Authorพสุ เดชะรินทร์.
Publishedกรุงเทพฯ: บ.วิชั่นพริ้นท์แอนด์มีเดีย จำกัด, 2549.
Call Number658 พ111ก 2549
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ : Action learning /
Authorสุชาดา รังสินันท์.
Publishedสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน,
Call Number351.1 ส276ก 2545
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : โดย สำนัก.
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร, 2551
Call Numberส.ร. 306.2 ล512ก 2551
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการยึด อายัด และริบทรัพย์สิน คดียาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 / สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด .
Authorสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานป.ป.ส., 2543
Call Number348 ป111ก 2543
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย
Authorปริญญา เทวาหฤมิตรกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2558.
Call NumberRS. 324.2ป173ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันในกฎหมายที่เกี่ยวกับราชพัสดุ / กลุ่มงานกฎหมาย กรมธนารักษ์
Authorกรมธนารักษ์
Publishedกรุงเทพฯ : กรมธนารักษ์;, 2550
Call Number346.044 ธ152ก 2550,01.157
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleการระงับข้อพิพาทคดีแพ่งโดย : "การไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความในศาล" / ศาลแพ่ง
Authorศาลแพ่ง
Publishedกรุงเทพฯ : ศาล, 2539
Call Number347.09 ศ277ก 2539
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน / โภคิน พลกุล
Authorโภคิน พลกุล
Publishedกรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี, 2540
Call Number351.593 ภ813ก 2540
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title การรับโอนและบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.).
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ. , 2546.
Call Numberส.ร. 352.66 ค122ก 2546
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การวางแผนกลยุทธ์ : ศิลปะการกำหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
Authorวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,2546.
Call Number658.401ก513 2546
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleการวางแผนเชิงกลยุทธ์ / ทศพร ศิริสัมพันธ์
Authorทศพร ศิริสัมพันธ์
Publishedกรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี, 2539
Call Number352.63 ท515ก
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการศึกษาทัศนคติของผู้พิพากษาต่อการแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรมและปรับโครงสร้างศาลยุติธรรม: THE RESEARCH ON JUDGES ATTITUES TOWARDS THE SEPARTION OF COURT OF JUSTICE FROM THE MINISRY OF JUSTICE AND ITS ...
Authorกองวิชาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนก, มปป
Call Number001.4 ก344ก
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed