Found: 1,294  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleกฎหมายสามัญประจำบ้าน ฉบับอักษรเบรลล์: หนังสือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย สำหรับผู้พิการทางสายตา /
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกระทรวงยุติธรรม,
Call Number349.593 ย443ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
Authorมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.
Publishedนนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
Call Number354.02 ส418ก 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายอาญาชั้นสูง = Advanced criminal law
Authorโกเมศ ขวัญเมือง.
Publishedกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
Call Number345 ก111ก 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันสำหรับของประชาชน และ การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาและคดีแพ่ง
Authorกระทรวงยุติธรรม
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545.
Call Number349.593 ค465ก 2545
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Authorสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน).
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน),2560.
Call Numberส.ร. 344.095พ215ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ/
Publishedสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน),
Call Numberส.ร. 344.095 ก13 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายแพ่ง 1 : เอกสารการสอนชุดวิชา 41211
Authorมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์
Publishedนนทบุรี : สาขาวิชา, 2545.
Call Number346.01 ส481ก 2545
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด
Authorมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์
Publishedนนทบุรี : สาขาวิชา, 2532-.
Call Number346.077 ส418ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
Publishedกรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2553.
Call Number342.5930686 บ113ก 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ / กรมบัญชีกลาง
Authorกรมบัญชีกลาง.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2553
Call Number343.032 บ113ค 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ
Authorจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์.
Publishedกรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2558.
Call Numberส.ร.025.17จ432ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกฎหมายและอนุบัญญัติเกี่ยวกับการสอบสวนคดีพิเศษ /
Authorกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
Publishedกระทรวงยุติธรรม,
Call Numberส.ร. 340 ส557ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายไทย : Thai law
Authorธนาวัฒน์ สังข์ทองบรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน , 2552-.
Call Numberอ. 345.593 ก245
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleกฏหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ /
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กองวิจัยและวางแผน.
Publishedสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ,
Call Numberส.ร. 353.46 ร262 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
Authorกระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Publishedกรุงเทพฯ :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2557.
Call Numberส.ร. 341.481 ก122 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed