Found: 15  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title 124 ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2558.
Call Numberยธ. 353.409593 ย443ย 2558
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับพ.ร.บ. ป.ช.ช. มาตรา 100
Authorกำชัย จงจักรพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ :เจริญการพิมพ์,2558.
Call Number335.46ก563ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : รายงานการศึกษาวิจัย
Authorสุรพล ศรีวิทยา.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2558.
Call NumberRS. 351.593ส476ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย
Authorปริญญา เทวาหฤมิตรกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2558.
Call NumberRS. 324.2ป173ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ชีวิตวันนี้มาไกลเกินฝัน : พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2558.
Call Numberยธ.353.409593 ย443ช 2558
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title ทิศที่ 11[2558]
Authorชุมพล พลปญฺโญ,หลวงพ่อ.
Publishedกรุงเทพฯ :สุพีเรียพริ้นติ้ง,2555.
Call Number294.3444ช466ท 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)
Authorศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด,หัวหน้าโครงการ.
Call Numberยธ. 323บ129 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title บทเรียนชาวพุทธจากกรณีธรรมกาย
Authorเสฐียรพงษ์ วรรณปก.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2558.
Call Number294.365ส533บ 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพิ้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานการศึกษาวิจัย
Authorปวริศร เลิศธรรมเทวี.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2558.
Call NumberRS. 344.046ป177ร 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ศาสนาในประเทศไทย
Authorจุฑาทิพย์ โคตรประทุม.
Publishedกรุงเทพฯ :กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม,2558.
Call Numberส.ร. 200.9593ศ379 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title สตง.100 ปี 2558 ลำดับเหตุการณ์สำคัญในงานตรวจเงินแผ่นดินไทย 2418-2558
Authorสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน.
Publishedกรุงเทพฯ:สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ,2558.
Call Numberส.ร. 352.439 ต177ส 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title หลักความได้สัดส่วนในการตรวจสอบขอบเขตอำนาจรัฐตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
Authorบรรเจิด สิงคเนติ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2558.
Call NumberRS. 342.593บ177ห 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย : รายงานการศึกษาวิจัย
Authorสมชาย ปรีชาศิลปกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2558.
Call NumberRS. 323.47ส162ส 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2561
Authorกระทรวงยุติธรรมสำนักงานกิจการยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการยุติธรรม , 2558.
Call Numberส.ร. 351.593 ย443ผ 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การประชุมระดมสมองครั้งที่ 5 ; วันพุธ ที่ 23 เมษายน 2557 ณโรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง
Authorการประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจมอาเซียน" :(ครั้งที่ 5 :2557 :กรุงเทพฯ)
Publishedปทุมธานี :มหาวิทยาลัย,2558.
Call NumberAEC.341.2473 ก275ท 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed