Found: 12  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleกฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกาและหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ / พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์.
Authorพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557
Call Number347.05 ร423ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การประเมินผลโครงการอาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2557.
Call Numberยธ. 353.9593 น111ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคัมภีร์นักนวัตกรรม = The innovator''s toolkit
Authorลุกซ์,ริชาร์ต.
Publishedเอ็กซเปอร์เน็ท,
Call Number658.4063 ล599ค 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title คำศัพท์ไทย-อังกฤษ : สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ
Authorจิรประภา อัครบวรบรรณาธิการ.
Publishedนนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมกาารข้าราชการพลเรือน , 2557.
Call NumberAEC 341.2473 ค218 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
Authorสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
Publishedกรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ; 2557.
Call Number323 ค121ค 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Authorศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
Publishedกรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
Call Number351.1 ศ813ค 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title คู่มือการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ฉบับเจ้าหน้าที่= Access to Justiceกองพัฒนายุติธรรมชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวง.
Authorสำนักงานปลัดกระทรวง กองพัฒนายุติธรรมชุมชน
Publishedกรุงเทพฯ :กระทรวงยุติธรรม,[?2557].
Call Numberยธ. 364.48 ย443ค 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ. , 2557.
Call Numberส.ร. 342.068 ค141ค 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Journal
Title บ้านและสวน.
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2557-.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา สำนักงานศาลยุติธรรม.
Authorสำนักงานศาลยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ: บริษัท ชวนพิมพ์ 50 จำกัด; 2557.
Call Numberส.ร.345.593 ศ276ร 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Journal
Title วารสารกรมบังคับคดี.
Publishedกรุงเทพฯ : กรมบังคับคดี, 2557-.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title สอบ 5 พ.ร.บ. : ตัวบท ฎีกา คำถาม คำตอบ สำหรับผู้เตรียมสอบทั้้ง 3 สนาม
AuthorJustice Group.
Publishedกรุงเทพฯ : พีรภาส, [2557?].
Call Number345.07 ส195 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed