Found: 36  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title52 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ /
Authorสำนักงานสถิติแห่งชาติ
Call Numberส.ร.315.9306 ส143ร 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การคุ้มครองบรรจุภัณฑ์ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Authorวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 346.0484ว741ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ /
Authorสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน),
Publishedบริษัท โรงพิมพ์รตนพร จำกัด ,
Call Number294.35 ส243ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาบทบาทของผู้พิพากษาสมทบ ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
Authorสมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 345.081ส168ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาสมาชิกวิชาชีพทนายความ
Authorสฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 340.11ส361ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ /
Authorวัชรา ไชยสาร.
Publishedสำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม,
Call Numberยธ. 364.1534 ว384ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี 2558 /
Authorวัชรา ไชยสาร.
Publishedกรมสอบสวนคดีพิเศษ
Call Numberยธ. 363.25 ว384ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title การเปิดเสรีตลาดอินเตอร์เน็ตบรอดแบรนด์ในประเทศไทยเพื่อการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าเทียมของประชาชนในเมืองและภูมิภาค
Authorศิรินันท์ ล่ำซำ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 343.0999ศ456ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleคู่มือการลงทะเบียน บัญชี คัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย /
Authorจรูญ อิสสระ.
Publishedสมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ,
Call Numberส.ร. 016 ส293ค 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม.
Authorกรมทรัพย์สินทางปัญญา.
Publishedนนทบุรี :กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์,2559.
Call Numberส.ร.346.0482 ค416 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title คู่มืองานบริการด้านยุติธรรมสำหรับประชาชน [2559]
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2559.
Call Numberส.ร. 349.593 ย443ค 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ฉลาดรู้เน็ต 2 : ตอน Trust on Internet (tol)
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) 2559.
Call Number004พ534ฉ 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title นามสงเคราะห์ ส่วนราชการไทย 2558 -2559 : Thai Government Organizational Directory 2015 -2016 .
Authorกรมประชาสัมพันธ์
Publishedกรุงเทพฯ:กรมประชาสัมพันธ์,2015.
Call Numberส.ร. 354.593น471 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title บทบาทของพนักงานอัยการในการดำเนินคดีค้ามนุษย์
Authorพัชรกิติยาภา,พระองค์เจ้า,2521-.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 364.1534พ112บ 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title บันทึกประวัติศาสตร์ ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์
Authorกรมราชทัณฑ์.
Publishedนนทบุรี ; กรมราชทัณฑ์ , 2559.
Call Numberยธ. 365 ร224บ 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed