Found: 6,833  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleaติมเต็มความรู้ : รู้คิด-รู้ทำ เอกสารเสริมความรู้นักวิจัยในโครงการวิจัยและประเมินสมัชชาคุณธรรม : ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม /
Authorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
Publishedศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน),
Call Number001.42 ศ817ต 2551
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleaบทสรุปโครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ /
Authorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.
Publishedศูนย์,
Call Number332.024 ศ-บ 2556
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleaบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ จากอดีต--สู่ปัจจุบัน /
Authorสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
Publishedสำนักงาน,
Call Number920 ศ-บ
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleaปาฐกถาธรรม [และ] ชีวิตชรา /
Authorวิเชียร ดิลกสัมพันธ์.
Publishedโรงพิมพ์จรัลสนิทวงศ์,
Call Number294.3 พ-ธ
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleaฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยีน ประเด็นที่ 3 สหกรณ์คุณธรรม : ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 /
Authorการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ "ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน"
Publishedศูนย์,
Call Number170 ศ817ส 2552
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleaฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยีน ประเด็นที่ 6 สถาบันการเงินคุณธรรม : ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 /
Authorการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ "ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน"
Publishedศูนย์,
Call Number170 817ส 2552
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleaพระไตรปิฎก ฉบับที่ทำให้ง่ายแล้ว (ทีฆนิกายทั้งหมด มัชฌิมนิกายบางส่วน) /
Authorไตรปิฎก.
Publishedโรงพิมพ์เม็ดทราย;
Call Number294.382 ว183พ 2554
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร = Thai for communication /
Authorมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Publishedมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Call Number495.91 ส41 2551
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleaมหัศจรรย์แห่ง KM เบาหวาน : กรณีศึกษา : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก /
Publishedสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.),
Call Number616.37 ย-ม 2550
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleaรายการตรวจสอบสำหรับการร่างฎหมายสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลก /
Authorกรมสุขภาพจิต
Publishedสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์,
Call Number613.6 ก-ร
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleaรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประเมินผลโดยการวิเคราะห์ตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรี และได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2542 /
Authorสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
Publishedสำนักงานฯ],
Call Number001.4 ร-ส 2546
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleaรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบของประเทศไทย ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (ฉบับรวม) /
Authorภาวดี ทองอุไทย
Publishedสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Number323.34 ส131ร 2539
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleaรายงานประจำปี 2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : ก้าวย่างใหม่ของ สกว. สู่ทศวรรษที่ 3 = Annual report 2013 The Thailand Research Fund /
Publishedสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number001.44 ก192ร 2556
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleaรายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางในการสนับสนุนสตรีให้เข้าสู่การฝึกอาชีพ /
Publishedกรมฯ,
Call Number808.53 ก-ร
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleaเปิดนรกหลังความตาย /
Publishedบี พลัส พับลิชชิ่ง,
Call Number294.3444 บ 791 ป 2549
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed