Found: 1,457  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การจัดการงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับใหม่
Authorนิลุบล เครือนพรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550.
Call Numberบ.ย.ส.343.034 น697ก 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการจัดการงบประมาณภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 /
Authorเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 343.034 อ165ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การจัดการศึกษาให้ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ : รายงานส่วนบุคคล เรื่อง
Authorสุนทร บัวเทศ.
Publishedกรุงเทพฯ :กระทรวงยุติธรรม ,2557.
Call Numberบ.ย.ส.365.66 ส788ก 2547
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การวิวัฒนาการระบบบริหารงานบุคคลของศาลสูง
Authorพิศิฏฐ์ สุดลาภา.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส.658.3 พ238ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร : ศึกษาเปรียบเทียบการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
Authorนครินทร์ วีระเมธีกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559.
Call Numberบ.ย.ส. 346.043น117ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การจัดตั้งหน่วยบังคับตามคำสั่งศาลและรักษาความปลอดภัยของศาลยุติธรรม : (Court Marshals)
Authorกมล คำเพ็ญ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558.
Call Numberบ.ย.ส.347.01ก167ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการจัดทำงบประมาณของกระบวนการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท /
Authorเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 343.034 ด847ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 4 ปี ศึกษาเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจจังหวัดสุพรรณบุรี : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
Authorวาสนา บรรลุผล.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม , 2557.
Call Numberบ.ย.ส.352.13ว285ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การจัดระเบียบสังคมกับปัญการการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
Authorพิศาล ทองเลิศ.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2549.
Call Numberบ.ย.ส.344.05 พ382ก 2549
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะ : ศึกษาเฉพาะกรณีอำนาจหน้าที่ กสช. และการกำหนดนโยบายที่มีต่อผู้ประกอบกิจการ
Authorธนะชัย วงศ์ทองศรี.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550.
Call Numberบ.ย.ส.343.09945 ธ151ก 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม กรณีศึกษางานยุติธรรมชุมชน/
Authorชนรรค์ พุทธมิลินประทีป.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 347.01 ช157ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการจัดเก็บค่าฤชาธรรมเนียมในคดีแรงงานเปรียบเทียบกับการจัดเก็บค่าฤชาธรรมเนียมในคดีผู้บริโภค /
Authorธวัฒน์ชัย สุดใจศิริบูล.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส.344.01 ธ171ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการพิจารณาคดีฟื้นฟูกิจการ /
Authorชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number346.078 ช116ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการจำกัดมิให้ฎีกา : ศึกษาเฉพาะคดีแพ่ง /
Authorทองธาร เหลืองเรืองรอง.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส.347.07 ท192ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การจำนองรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 15 ) พ.ศ. 2551 : ศึกษาเฉพาะกรณีการนำไปใช้ในระบบสถาบันการเงิน
Authorอรรถวุฒิ แดนทอง.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส. 343.0944 อ392ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed