Found: 1,457  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
Authorผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)" รุ่นที่ 2.
Publishedกรุงเทพ ฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2540.
Call Numberบ.ย.ส. 323 ผ111ก 2540
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยศาลปกครอง
Authorสุกิจ พูนศรีเกษม.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550.
Call Number342.0664 ส241ก 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา : ศึกษากรณีรัฐให้ความช่วยเหลือโดยตั้งทนายความให้ผู้ต้องหาและจำเลยในการต่อสู้คดีอาญา
Authorพิทยา ลิ้มสุวัฒน์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number341.481 พ346ก 2549
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในประเทศไทย : กรณีศึกษาจากคดีที่เกิดขึ้น /
Authorณรงค์พล ทองจีน.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 345.025 ณ172ก 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล
Authorสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม, 2551
Call Number343.032 ส478ส 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กับการออกกฎหมายนิรโทษกรรม : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึงกระทำความผิดอันเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ...
Authorสัญชัย จุลมนต์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2557.
Call Numberบ.ย.ส. 345.077ส113ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การคุ้มครองสิทธิเด็กที่พึงได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และอนุสัญญาองค์การสหประชาชาติ : กรณีศึกษาโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
Authorเฟื่องฟ้า ประดิษฐพจน์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550.
Call Number344.04 ฟ611ก 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดเล็กน้อย : ศึกษากรณีการควบคุมตัว การปล่อยชั่วคราว การสอบสวนและการฟ้องคดี /
Authorสุทิน นาคพงศ์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number345.08 ส779ก 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยกับการบังคับใช้กฎหมายปล่อยตัวชั่วคราว
Authorไตรรัตน์ แก้วศรีนวล.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560.
Call Numberบ.ย.ส. 365.643ต977ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน /
Authorประกิจ เพชรรัตน์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number341.481 ป171ก 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการให้ความช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในบทบาทของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ /
Authorปรียาพร ศรีมงคล.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number341.481 ป173ก 2549
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการค้นหาข้อเท็จจริงแห่งคดีในศาลแรงงาน /
Authorเกียรติพงศ์ อมาตยกุล.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 344.01 ก617ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การค้นในที่รโหฐานกับความยินยอมของผู้ถูกค้น
Authorบวร กุลทนันทน์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2549.
Call Number345.01 บ235ก 2549
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลงหรือพิธีสารมาดริค ประโยชน์และผลกระทบหากประเทศไทยเข้ามาเป็นภาคีสมาชิก
Authorบุญมา เตชะวณิช.
Publishedกรุงเทพฯ ; วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ,2546.
Call Numberบ.ย.ส.382.9บ525ก 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การจัดการขยะมูลฝอย และการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ :
Authorณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559 .
Call Numberบ.ย.ส.344.0462ณ113ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed