Found: 1,457  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีข่มขืนกระทำชำเรา / โดย นายสมศักดิ์ ตันติภิรมย์.
Authorสมศักดิ์ ตันติภิรมย์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม, 2553
Call Number345.08 ส282ก 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การกระทำความผิดอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน
Authorธวัชชัย รุจิกัณหะ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2541.
Call Numberบ.ย.ส. 346.073ธ394ก 2541
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
image
Source Types Book
Title การกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ศปนม.
Authorสุขสันติ์ ตั้งสะสม.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส.343.0772ส742ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน : กรณีการแข่งรถบนถนนหลวง /
Authorอรนิตย์ บุนนาค.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number345.08 อ175ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการกระทำผิดต่อเด็กและเยาวชนผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ /
Authorธาดา มาร์ติน.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number343.099 ธ242ก 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การกำกับดูแลราคาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีราคาปลีกน้ำมันถั่วเหลือง
Authorสุเมธ ดำรงชัยธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.343.087 ส456ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / นายประทีป กีรติเรขา
Authorประทีป กีรติเรขา
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม, 2551
Call Number352.17 ป171ก 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการกำหนดสิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)เพื่อจูงใจผู้ลงทุน : ศึกษากรณีสิทธิในการเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ /
Authorทิพวรรณ อุทัยสาง.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 346.043 ท367ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การกำหนดเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายของข้าราชการทหาร
Authorวีรพงษ์ นิลจินดา.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559.
Call Numberบ.ย.ส. 343.013ว376ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการศาลแพ่ง พ.ศ. 2553 - 2556 /
Authorชาติชาย อัครวิบูลย์,
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number347.01 ช243ก 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การกำหนดโทษคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรา 1002
Authorจุมพล ชูวงษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.344.044 จ466ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การกำหนดโทษที่ใช้แก่ผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
Authorสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส. 346.096 บ254ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การก่อการร้ายทางชีวภาพ ศึกษาเฉพาะกรณี : การควบคุมเชื้อโรคและสารพิษ
Authorจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.660.62 จ648ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และกรณีศึกษา
Authorสุพจน์ ทรัพย์ล้อม.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.346.5930436 ส462ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
Authorกำชัย จงจักรพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554.
Call Numberบ.ย.ส.364.1323 ก212ก 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed