Found: 1,457  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กระบวนการยุติธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน
Authorพีรัช เลิศกิจรุ่งเรือง.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558.
Call Numberบ.ย.ส. 347.593พ371ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleกระบวนการลงโทษทางอาญากับความผิดอันเนื่องมาจากการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน /
Authorชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number345.05 ช176ก 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักร
Authorตระกูล วินิจฉัยภาค.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.341.488ต171ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleกระบวนการเจรจาเขตการค้าเสรีสหรัฐอเมริกา-ไทย : กรณีศึกษาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ /
Authorเกรียง ศรีรวีวิลาส.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส.382.917 ก573ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleกระบวนการไกล่เกลี่ยในคดีแรงงาน /
Authorวิชัย เวชกิจวาณิชย์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 344.01 ว321ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กระบวนทัศน์ใหม่ของศาลอาญาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม กรณีศึกษา : ยุทธศาสตร์ชุมชนพอเพียงศานติสุขยั่งยืน
Authorวิธูร คลองมีคุณ.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.347.01 ว616ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กลยุทธ์การสื่อสารที่นำไปใช้ในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จ
Authorมนสิการ ดิษเณร วัชชวัลคู.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.347 ม158ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title กลยุทธ์ระงับคดีเข้าสู่ศาล : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน
Authorภคมณฑน์ ศักดิ์ศรีมณีกูล.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส. 341.52 ภ116ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กลไกการระงับข้อพิพาทของอาเซียน
Authorวิลาวรรณ มังคละธนะกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558.
Call Numberบ.ย.ส.341.52ว372ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กลไกและผลของการบังคับใช้บทบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
Authorคำนูณ สิทธิสมาน.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560.
Call Numberบ.ย.ส. 172.2ค358ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : ศึกษาเฉพาะการใช้สิทธิทางศาลตามมาตรา 28 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Authorศราวุฒิ ประทุมราช.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2542.
Call Number379.26 ศ168ก 2542
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กองทัพเรือกับการรักษากฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล
Authorชัยณรงค์ เจริญรักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Number341.455 ช116ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleกองทัพเรือกับการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทางทะเลโดยผิดกฎหมาย : (ศึกษาเฉพาะกรณีผู้โยกย้ายถิ่นฐานในมหาสมุทรอินเดีย : กลุ่มมุสลิมโรฮินจา) /
Authorประพฤติพร อักษรมัต.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 364.135 ป171ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการกระจายอำนาจการสอบสวนคดียาเสพติดที่มีการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานสอบสวนในเขตกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค /
Authorสมชาย สุทธิไวยกิจ.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 344.044 ส239ก 2542
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การกระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
Authorธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554.
Call Number343.074 ธ177ก 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed