Found: 1,457  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กรอบกฎหมายเพื่อการพัฒนาโทรคมนาคม
Authorประภาวรรณ อุดมจรรยา.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2547.
Call Numberบ.ย.ส. 343.0994 ป342ก 2547
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleกรอบความคิดและวิธีการวัดค่าหลักนิติธรรม : การศึกษาเปรียบเทียบเบื้องต้น เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมหลักนิติธรรมในบริบทของประเทศไทย /
Authorพิเศษ สอาดเย็น.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 340.115 พ763ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleกรอบแนวคิดแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ /
Authorจินดา สังข์ศรีอินทร์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number352.5 จ197ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกระบวนการของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ /
Authorสมชัย วงศ์วัฒนศานต์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส.344.046 ส162ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleกระบวนการชี้ขาดข้อฎีกาที่ไม่ควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา /
Authorองอาจ โรจนสุพจน์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 347.01 อ129ก 2549
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleกระบวนการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมในศาลยุติธรรม /
Authorพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 344.046 พ115ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleกระบวนการถอดถอน : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับกฎหมายต่างประเทศ / โดย นายวรวิทย์ ทิพย์ธรรมธารา.
Authorวรวิทย์ ทิพย์ธรรมธารา.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม, 2553
Call Number342.068 ว177ก 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กระบวนการปกป้องคุัมครองอาสาสมัครในการวิจัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จันทรา เหล่าถาวร.
Authorเกียรติคุณ จันทรา เหล่าถาวร.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558.
Call Numberบ.ย.ส. 001.4ก852ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการด้านการมีส่วนร่วมในคดีอาญาเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
Authorนิภาพร รุจนรงค์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554.
Call Numberบ.ย.ส.345.01 น362ก 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleกระบวนการประชาสังคมกับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี / โดย เกษม เยาวรัตน์
Authorเกษม เยาวรัตน์
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม, 2546
Call Number344.044 ก783ก 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กระบวนการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพตามมาตรา 40 (6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
Authorยุพา ภูสาหัส.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.342.593 ย411ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในกิจการพลังงาน /
Authorกวิน ทังสุพานิช.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number333.7932 ก173ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร /
Authorสีมา วรรณโกวิท.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number347.07 ส362ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / นายอมร เลาหมนตรี
Authorอมร เลาหมนตรี
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม, 2551
Call Number345.02323 อ164ก 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ /
Authorวรพงษ์ ชิวปรีชา.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส.347.013 ว176ก 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed