Found: 1,457  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กฎหมายรัฐธรมมนูญฉบับพ.ศ.2550 เป็นอุปสรรค และ มีผลกระทบต่อกระบวนการการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษารัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2550 ทำให้สถาบันพรรคการเมืองอ่อนแอ
Authorก่อเกียรติ สิริยะเสถียร.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.342.593 ก195ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กฎหมายล้มละลายในส่วนการฟื้นฟูกิจการ : ศึกษากรณีปัญหาจากการพักบังคับชำระหนี้
Authorไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส. 346.078 ก976ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กฎหมายว่าด้วยแร่กับการพัมนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่
Authorณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.346.04685 ณ322ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางรางช่วยในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทสไทย
Authorยุทธนา ทัพเจริญ.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553.
Call Numberบ.ย.ส. 343.093 ย444ก 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว
Authorเศรษฐพล จินดานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2549.
Call Numberบ.ย.ส.343.07891 ย126ก 2549
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญากู้ยืมของธนาคารพาณิชย์
Authorวินิตย์ ศรีภิญโญ.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551.
Call Number346.02 ว353ก 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กฎหมายเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการก่อสร้างและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
Authorนิติภูมิ นวรัตน์, 2503-.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551.
Call Number352.1609593 น588ก 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการหมิ่นประมาทของหนังสือพิมพ์
Authorศิษฎ์ สุนันท์สถาพร.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.343.0998 ศ386ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กฎหมายเพื่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ (Eco Industrial-Town)
Authorอรรถการ ตฤษณารังสี.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554.
Call Numberบ.ย.ส.344.046 อ177ก 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กรณีศึกษา : การนำความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มาใช้กับพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท
Authorออมสิน ชีวะพฤกษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554.
Call Numberบ.ย.ส.346.031 อ196ก 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleกรณีศึกษา : ผลกระทบการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 ต่อธนาคารสงเคราะห์ /
Authorวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number346.072 ว177ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleกรณีศึกษา : ผลกระทบจากการฟ้องแพทย์ / โดย พลเอก อภิศักดิ์ จงรักษ์.
Authorอภิศักดิ์ จงรักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม, 2553
Call Number344.041 อ163ก 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กรณีศึกษา Walter Bau AG กับราชอาณาจักรไทย : สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Authorประสิทธิ ศิริภากรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560.
Call Numberบ.ย.ส. 343.087ป415ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับการปฏิบัติตามแนวกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 142 ปี ค.ศ. 1975
Authorนคร ศิลปอาชา.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.341.7 น117ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กรรกมารตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) : ก.ต.ที่ได้รับเลือกมาจากการหาเสียงจะถูกถอดถอนได้หรือไม่
Authorชาติชาย กริชชาญชัย.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554.
Call Numberบ.ย.ส.347.01 ช243ก 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed