Found: 1,457  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การซื้อยาโดยไม่มีใบสั่งแพทย์
Authorครรชิต ลิขิตธนสมบัติ.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554.
Call Numberบ.ย.ส.344.041ค177ก 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการฎีกาในคดีผู้บริโภค /
Authorสิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 343.071 ส344ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การดักฟังทางโทรศัพท์ในคดียาเสพติด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 36
Authorพิทยา จินาวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.342.593 พ346ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการดักฟังเพื่อดำเนินคดีดับองค์กรอาชญากรรม /
Authorศิริพงศ์ อ่องแสงคุณ.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number345.06 ศ373ก 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเพิกถอนสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3...
Authorสรัลชา ศรีชลวัฒนา
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม, 2544
Call Number342.593 ส356ก 2544
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน ศึกษากรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางวินัยข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต / โดย นายสุชาติ นพวรรณ.
Authorสุชาติ นพวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม, 2553
Call Number353.46 ส422ก 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางการเงินและการดำเนินคดีอาณา สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแลพการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภ...
Authorพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส.341.773 พ798ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการดำเนินคดีความรุนแรงในครอบครัว ศึกษาเฉพาะกรณีศาลอาญาธนบุรี /
Authorวัชรินทร์ ปัจเจกวัญญูสกุล.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number345.07 ว112ก 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การดำเนินคดีปกครอง : ศึกษาวิเคราะห์การบังคับคดีปกครอง กรณีศาลปกครองมีคำพิพากษาให้หน่วยงานทางปกครองชำระเงิน
Authorสมรรถชัย วิศาลาภรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2557.
Call Numberบ.ย.ส. 342.0664 ส167ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ศึกษากรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม / โดย นายประนัย วณิชชานนท์.
Authorประนัย วณิชชานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม, 2553
Call Number342.593 ป171ก 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการดำเนินคดีผู้กระทำผิด กรณีจำหน่ายน้ำมันคุณภาพต่ำ / นายองอาจ พร้อมจรรยากุล
Authorองอาจ พร้อมจรรยากุล
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม, 2551
Call Number343.0772 อ129ก 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการดำเนินคดีผู้บริโภคในศาลยุติธรรม : ศึกษาเฉพาะเรื่องภาระการพิสูจน์ / นางวาสนา หงส์เจริญ
Authorวาสนา หงส์เจริญ
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม, 2551
Call Number343.071 ว285ก 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการดำเนินคดีฟอกเงิน : ศึกษาเฉพากรณีศาลแพ่ง /
Authorนุกูลกิจ เศรษฐกิจนุกุล.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 343.032 น414ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมในศาลยุติธรรม
Authorมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550.
Call Number344.046 ม154ก 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่รัฐศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินคดีอาญาในศาลยุติธรรมกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ /
Authorประทีป จูฑะศร.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 364.1323 ป277ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed