Found: 1,457  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การจำแนกนิติบุคคลในกิจการโทรคมนาคมของไทยภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาตินิติบุคคล
Authorชัชวาลย์ เจียรวนนท์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.621.383 ช112ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title การจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Authorทักษิณ ลิ่มสุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2547.
Call Numberบ.ย.ส. 621.3 ท338ก 2547
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การจ้างงานผ่านบริษัทจัดหาแรงงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของนายจ้างที่จ้างงานผ่านบริษัทจัดหาแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หลักเกณฑ์ที่ยังไม่มีข้อยุติ
Authorสุริยงค์ ตั้งสุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560.
Call Numberบ.ย.ส. 344.011ส473ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การฉ้อฉลในบริษัทจดทะเบียน กรณีศึกษา บมจ.เอส.อี.ซี.ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (SECC)
Authorวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.346.066 ว354ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการชดเชยช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในกระบวนการยุติธรรมไทย /
Authorสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 362.88 ส166ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การชดเชยเยียวยาค่าเสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข
Authorพีระพงษ์ สายเชื้อ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559.
Call Numberบ.ย.ส. 346.0322 พ789ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การชะลอการฟ้อง
Authorพีระศักดิ์ ศรีสุพล.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2542.
Call Numberบ.ย.ส. 345.05042พ799ก 2542
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การชันสูตรบาดแผลกับกระบวนการยุติธรรม : ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา
Authorวิชัย วงศ์ชนะภัย.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550.
Call Number347.077 ว539ก 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการชันสูตรพลิกศพในกรณีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ : กรณีเจ้าพนักงานฝ่ายท...
Authorวุฒิรัตน์ มีผดุง.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 614.1 ว433ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในทางอาญา
Authorวิวรรต นิ่มละมัย.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560.
Call Numberบ.ย.ส. 345.06ว377ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย / โดย อัณณพ ย่านเดิม
Authorอัณณพ ย่านเดิม
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม, 2541
Call Number345.05 อ345ก 2541
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ที่ส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน /
Authorศุภมาส พยัฆวิเชียร.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 347.077 ศ466ก 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย กลุ่มโรฮีนจาในประเทศไทย
Authorมยุรี จามิกรานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560.
Call Numberบ.ย.ส. 345.056ม189ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การซื้อขายไตในอีกหนึ่งมุมมอง
Authorปภาภัศ ณ สงขลา.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.346.072 ป173ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีติดจำนอง
Authorธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.346.072 ธ346ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed