Found: 179  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Journal
Titleวารสารรามคำแหง ฉบับ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; บรรณาธิการ.
Authorมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
Publishedมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleวารสารร่มโพธิ์แก้ว / วัดสวนแก้ว
Authorวัดสวนแก้ว
Publishedนนทบุรี : วัดสวนแก้ว;, 254-
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleวารสารวิชาการราชภัฏกรุงเก่า / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Publishedอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา;, 2550-
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Journal
Title วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสพ.).
Authorสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ ; สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสพ.). , 2560-.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Journal
Titleวารสารศาลยุติธรรม / สำนักงานศาลยุติธรรม
Authorสำนักงานศาลยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2548-
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Journal
Title วารสารศาลรัฐธรรมนูญ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2557-.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Journal
Title วารสารสถาบันพระปกเกล้า
Authorสถาบันพระปกเกล้า
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550-.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Journal
Title วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ = NATIONAL DEFENCE STUDIES INSTITUTE JOURNAL
Authorสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2553-.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title วารสารสนช.
Publishedกรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2560.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Journal
Title วารสารสรรพาวุธ
Authorกรมสรรพาวุธทหารบก
Publishedกรุงเทพพฯ : กรมสรรพาวุธ, 2559-.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Journal
Titleวารสารสารพินิจ.
Publishedกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน,
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Journal
Titleวารสารสำนักงาน ป.ป.ส. /
Publishedสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Journal
Title วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Authorสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549-.
Call Number04.11.076
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
image
Source Types Journal
Title วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
Authorกระทรวงสาธารณะสุข
Publishedนนทบุรี:กรมสุขภาพจิต :2561-.
Call Numberวารสาร
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Journal
Titleวารสารสุขาภิบาลอาหาร / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Publishedนนทบุรี : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.), 2548-
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed