Found: 1,121  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title รายงานประจำปี...กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Authorสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท).
Publishedกรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2546-.
Call Number306.593 พ113ร
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Journal
Title วารสารกรมบังคับคดี.
Publishedกรุงเทพฯ : กรมบังคับคดี, 2557-.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Journal
Title วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
Publishedพิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะนิติศาสตร์, 2557-.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง [2558]/
Authorฤทัย หงส์สิริ.
Publishedบริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด,
Call Number342 ฤ176ศ 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title ศาสนาในประเทศไทย
Authorจุฑาทิพย์ โคตรประทุม.
Publishedกรุงเทพฯ :กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม,2558.
Call Numberส.ร. 200.9593ศ379 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Journal
Title ศิลปวัฒนธรรม (วารสาร).
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), 2557-.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Journal
Title สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์.
Authorบริษัท สยามรัฐ
Publishedกรุงเทพฯ: บริษัท สยามรัฐ ; 2554-.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title สยามอารยานุสติ : รักชาติแบบอารยะ
Authorเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ซัคเซส มีเดีย,2557.
Call Number303.44ก768ส 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Journal
Title สารคดี.
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด, 2557-.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ = Economic crime
Authorวีระพงษ์ บุญโญภาส.
Publishedกรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549.
Call Number364.168ว846ออ 2549
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Computer File
Title แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย
Authorเอนก เหล่าธรรมทัศน์.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2552.
Call Number352.140593 อ551ป 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : |<< << 71 72 73 74 75
Search Tools: Get RSS Feed