Found: 15  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
TitleWorld Cafe'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ล้อมวงเล่าเคล้ากาแฟ /
Authorชลัท ประเทืองรัตนา.
Publishedสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า,
Call Numberส.ร. 302.14 ช171ว 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย = Gender responsive budgeting : GRB
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2561.
Call Numberส.ร. 352.48ก446ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ = The winner : local government management towards excellence /
Authorอรพินท์ สพโชคชัย.
Publishedสถาบันพระปกเกล้า,
Call Numberส.ร. 352.14 อ436ช 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleนักการเมืองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /
Authorสุชาดา วัฒนา.
Publishedสถาบันพระปกเกล้า,
Call Numberส.ร. 324.2092 ส422น 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleนักการเมืองถิ่น จังหวัดอุดรธานี /
Authorคะนอง พิลุน.
Publishedสถาบันพระปกเกล้า,
Call Numberส.ร. 324.2092 ค115น 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleนักการเมืองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ /
Authorสุพัตรา ตันติจริยาพันธ์.
Publishedสถาบันพระปกเกล้า,
Call Numberส.ร. 324.2092 ส461น 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 24 : จังหวัดลพบุรี
Authorกรมศิลปากร.
Call Number915.930256ศ528ป 2561
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title ผลงานกองทัพบก ประจำปี... เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน
Authorกองทัพบก
Publishedกรุงเทพฯ : กองทัพบก, 2561-.
Call Numberส.ร. 355.3 ก192ก
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title พลเมืองกำลังไทย
Authorสถาบันพระปกเกล้า.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2561.
Call Numberร.ส. 895.913พ442พ 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง : มาตรการการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Authorจำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2560.
Call Numberส.ร. 307.7จ356พ 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title รายงานประจำปี 2561 การรถไฟแห่งประเทศไทย = Annual Report 2018 State Railway of Thailand
Authorการรถไฟแห่งประเทศไทย
Publishedกรุงเทพฯ : การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2561.
Call Numberส.ร.625.1 ก499ร 2561
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี : ปีที่ 4 (12 กันยายน 2560 - 12 กันยายน 2561)/
Authorประยุทธ์ จันทร์โอชา.
Publishedสำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Numberส.ร. 353.409953 น473ร2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
Authorปวริศร เลิศธรรมเทวี.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561.
Call NumberRS. 342.593ป492ร 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleสันติวิธีกับการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว /
Authorธงทอง จันทรางศุ.
Publishedสถาบันพระปกเกล้า,
Call Numberส.ร. 320.9593 ธ129ส 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleโฟกัสรัฐธรรมนูญ /
Authorสถาบันพระปกเกล้า
Publishedสถาบันพระปกเกล้า,
Call Numberส.ร. 342.593 พ171ฟ 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed