Found: 96  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleกระบวนการไกล่เกลี่ยในคดีแรงงาน /
Authorวิชัย เวชกิจวาณิชย์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 344.01 ว321ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการกำหนดสิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)เพื่อจูงใจผู้ลงทุน : ศึกษากรณีสิทธิในการเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ /
Authorทิพวรรณ อุทัยสาง.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 346.043 ท367ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการคุ้มกันสิทธิของผู้พิพากษาที่ถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ /
Authorศิริชัย ศิริกุล.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 347.01 ศ452ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการจัดการงบประมาณภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 /
Authorเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 343.034 อ165ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการชันสูตรพลิกศพในกรณีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ : กรณีเจ้าพนักงานฝ่ายท...
Authorวุฒิรัตน์ มีผดุง.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 614.1 ว433ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการฎีกาในคดีผู้บริโภค /
Authorสิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 343.071 ส344ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางการเงินและการดำเนินคดีอาณา สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแลพการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภ...
Authorพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส.341.773 พ798ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการดำเนินคดีฟอกเงิน : ศึกษาเฉพากรณีศาลแพ่ง /
Authorนุกูลกิจ เศรษฐกิจนุกุล.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 343.032 น414ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่รัฐศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินคดีอาญาในศาลยุติธรรมกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ /
Authorประทีป จูฑะศร.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 364.1323 ป277ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการตรวจพยานหลักฐานของศาลฎีกาแผนกคดีอาษาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง /
Authorคำแหง เกตุมาก.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 347.06 ค388ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการตั้งกองผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำศาลชั้นต้น /
Authorณรัช อิ่มสุขศรี.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 347.01 ณ171ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการนำ Electronic Voting มาช่วนสร้างความเป็นธรรมในการเลือกตั้ง /
Authorศุภชัย ตั้งวรชัย.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 324.9593 ศ462ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ : กรณีศึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด /
Authorสมพาศ นิลพันธ์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 352.6 ส116ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการบังคับใช้กฎหมายแรงงานกับการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีในประชาคมอาเซียน /
Authorวิเชียร แสงเจริญถาวร.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 344.01 ว559ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการบังคับใช้กฎหมายในสื่อโซเชียลมีเมีย /
Authorกุลธน เลาหทวีโชค.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 004.678 ก474ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1 2 3 4 5 6 7
Search Tools: Get RSS Feed