Found: 228  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
TitleAEC กับกฎหมายแข่งขันทางการค้า/
Authorพรนภา ไทยเจริญ.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 343.08 175อ 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กฎหมายการบังคับใช้ GPS (Global Positioning System) กับ ร๔โดยสารสาธารณะ
Authorศรัณญ์ พิทักษ์สิทธิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559.
Call Numberบ.ย.ส.343.0944 ศ616ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบงำกิจการบริษัทจดทะเบียน
Authorปรียาพร กยาวัฒนกิจ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559.
Call Numberบ.ย.ส. 346.0926ป173ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กรณีศึกษา Walter Bau AG กับราชอาณาจักรไทย : สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Authorประสิทธิ ศิริภากรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560.
Call Numberบ.ย.ส. 343.087ป415ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleกรอบความคิดและวิธีการวัดค่าหลักนิติธรรม : การศึกษาเปรียบเทียบเบื้องต้น เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมหลักนิติธรรมในบริบทของประเทศไทย /
Authorพิเศษ สอาดเย็น.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 340.115 พ763ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมกับระบบสาธารณสุขไทย เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน /
Authorไกรเลิศ เธียรนุกูล.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 353.6 ก975ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบไทย-ยุโรป : ศึกษาอำนาจสอบสวนคดีอาญา /
Authorประสาท พงษ์สุวรรณ์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 345 ป171ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมทางเลือกกับงานตรวจเงินแผ่นดิน/
Authorสิรินทร์ พันธ์เกษม.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 343.03 ส237ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กลไกและผลของการบังคับใช้บทบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
Authorคำนูณ สิทธิสมาน.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560.
Call Numberบ.ย.ส. 172.2ค358ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleกองทัพเรือกับการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทางทะเลโดยผิดกฎหมาย : (ศึกษาเฉพาะกรณีผู้โยกย้ายถิ่นฐานในมหาสมุทรอินเดีย : กลุ่มมุสลิมโรฮินจา) /
Authorประพฤติพร อักษรมัต.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 364.135 ป171ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการกระจายอำนาจการสอบสวนคดียาเสพติดที่มีการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานสอบสวนในเขตกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค /
Authorสมชาย สุทธิไวยกิจ.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 344.044 ส239ก 2542
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การกระทำความผิดอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน
Authorธวัชชัย รุจิกัณหะ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2541.
Call Numberบ.ย.ส. 346.073ธ394ก 2541
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
image
Source Types Book
Title การกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ศปนม.
Authorสุขสันติ์ ตั้งสะสม.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส.343.0772ส742ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การกำหนดเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายของข้าราชการทหาร
Authorวีรพงษ์ นิลจินดา.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559.
Call Numberบ.ย.ส. 343.013ว376ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ศึกษากรณีผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้ว : (CONFLICT OF INTERESTS : STUDY ON POST- EMPLOYMENT)
Authorก่อเกียรติ เอี่ยมบุตรลบ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560.
Call Numberบ.ย.ส. 335.46ก195ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed