Found: 66  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ : ศึกษาพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
Authorวิไล นภานุเคราะห์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558.
Call Numberบ.ย.ส.323.47ว725ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กับระบบสารสนเทศทางการบริหาร
Authorพรชัย หาญยืนยงสกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558.
Call Numberบ.ย.ส. 346.031 พ172ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กระบวนการปกป้องคุัมครองอาสาสมัครในการวิจัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จันทรา เหล่าถาวร.
Authorเกียรติคุณ จันทรา เหล่าถาวร.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558.
Call Numberบ.ย.ส. 001.4ก852ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมด้านอนุญาโตตุลาการกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เราพร้อม ใครพร้อม? /
Authorเทวัญ อุทัยวัฒน์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 341.52 ท571ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย/
Authorฉัตรชัย พรหมเลิศ.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส.363.34 ฉ114ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กระบวนการยุติธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน
Authorพีรัช เลิศกิจรุ่งเรือง.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558.
Call Numberบ.ย.ส. 347.593พ371ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น : กรณีศึกษาคดีล้อเลียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศระบบกฎหมายจารีตประเพณี /
Authorศุภจี สุธรรมพันธุ์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 346.048 ศ462ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการค้นหาข้อเท็จจริงแห่งคดีในศาลแรงงาน /
Authorเกียรติพงศ์ อมาตยกุล.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส. 344.01 ก617ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การจัดตั้งหน่วยบังคับตามคำสั่งศาลและรักษาความปลอดภัยของศาลยุติธรรม : (Court Marshals)
Authorกมล คำเพ็ญ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558.
Call Numberบ.ย.ส.347.01ก167ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการจัดเก็บค่าฤชาธรรมเนียมในคดีแรงงานเปรียบเทียบกับการจัดเก็บค่าฤชาธรรมเนียมในคดีผู้บริโภค /
Authorธวัฒน์ชัย สุดใจศิริบูล.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส.344.01 ธ171ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการจำกัดมิให้ฎีกา : ศึกษาเฉพาะคดีแพ่ง /
Authorทองธาร เหลืองเรืองรอง.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส.347.07 ท192ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การดำเนินตามกระบวนการยุติธรรมทางภาษี ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น
Authorไพร พัฒโน.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558.
Call Numberบ.ย.ส. 343.04พ97ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต มุมมอง ข้อกังวล ปัญหาในทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ จากผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแพทย์และพยาบาล
Authorไพโรจน์ บุญคงชื่น.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558.
Call Numberบ.ย.ส.346.012พ987ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย : กรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
Authorวุฒิชาติ กัลยาณมิตร.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558.
Call Numberบ.ย.ส. 342.593ว433ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งล่วงหน้าของศาลสูงที่สัมฤทธิ์ผล : ศึกษาเฉพาะกรณีของศาลอุทธรณ์ภาค 6
Authorภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558.
Call Numberบ.ย.ส. 347.03ภ142ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1 2 3 4 5
Search Tools: Get RSS Feed