Found: 7  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title จดหมายข่าวสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและการกระจายอำนาจ :
Authorสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Journal
Title วารสาร นทพ. ทหารพัฒนา
Authorสำนักงานทหารพัฒนา.
Publishedกรุงเทพ : สำนักงานทหารพัฒนา, 2560 -.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Journal
Title วารสาร สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค/2560.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Publishedกรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Journal
Title วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสพ.).
Authorสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ ; สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสพ.). , 2560-.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title วารสารสนช.
Publishedกรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2560.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Journal
Titleวารสารสารพินิจ.
Publishedกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน,
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed