Found: 508  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการขอพิจารณาคดีใหม่ พ.ร.บ.รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ การทำหนังสือทูลเกล้าถวายฎีกา /
Authorสุพร อิศรเสนา,
Publishedนิติบรรณการ,
Call Number345.07 ส827ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การคลังภาครัฐ ว่าด้วยการแย่งชิง หักหลัง และสุ่มเสี่ยง จรัส สุวรรณมาลา.
Authorจรัส สุวรรณมาลา.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
Call Number336 จ158ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
Authorสุนิตา เจริญศิลป์.
Published[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].
Call Number657.458 ส819ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การจัดการรายจ่ายสาธารณะ = Public expenditure management
Authorทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2546.
Call Number352.48ท478ก 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การจัดสัมมนา
Authorเกษกานดา สุภาพจน์.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [254-].
Call Number658.456 ก781ก 2545
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การดำเนินคดีแบบกลุ่ม Class Action และ การขออนุญาตฎีกา Writ of Certiorari
Authorเอื้อน ขุนแก้ว.
Publishedกรุงเทพฯ : บ.กรุงสยาม พับลิชชิ่ง,2559.
Call Number347.07อ275ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การถือหุ้นของคนต่างด้าวในนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย : กรณีศึกษา การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Authorวิศิษฎ์ พิทักษ์สิทธิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2557.
Call Numberบ.ย.ส. 342.083 ว238ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการบริหารงานเรือนจำตามแนวทางสิทธิมนุษยชน : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรือนจำ /
Authorคอล์ย,แอนดรูว์.
Publishedกรมราชทัณฑ์ ,
Call Number365.6 ค153ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title การบริหารราชการแนวใหม่ : บริบทและเทคนิควิธี
Authorทศพร ศิริสัมพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.), 2549.
Call Number658 ท-ก 2549
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการบริหารเหตุการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์อุทกภัย /
Authorสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
Publishedสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ,
Call Number551.489 ก495ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
Authorสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
Publishedกรุงเทพฯ :นิติธรรม,2561.
Call Number347.07ส168ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การบังคับโทษประหารชีวิตตามคำพิพากษาศาลทหาร
Authorอนันต์ วงศ์ประภารัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550.
Call Numberบ.ย.ส.343.01อ151ก 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การประกันสังคม
Authorปนิธิ ศิริเขต.
Publishedกรุงเทพฯ :ศรีสยามการพิมพ์,2557.
Call Number344 ป161ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การประชาสัมพันธ์ของรัฐและธุรกิจ
Authorสุปรีดา ลิ่วเฉลิมงวศ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [ม.ป.ป.].
Call Number659.2 ก824ส 2540
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed