Found: 219  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleนโยบายการคลังในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล /
Authorดนุวัศ สาคริก.
Call Number339.52 ด124น 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง
Authorวรพจน์ วิศรุตพิชญ์.
Call Number342.06ว176บ 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น
Authorจิราภรณ์ ดำจันทร์,ผู้แต่ง.
Call Number320.9593จ535ป 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
Authorสำนักพิมพ์วิญญูชน.ฝ่ายวิชาการ
Call Numberปม. 347.07 ป171 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 /
Authorสำนักพิมพ์วิญญูชน. ฝ่ายวิชาการ,
Call Numberปม. 347 ป171 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย : ภาคก่อนปฏิรูป
Authorชัชพล ไชยพร.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2562.
Call Number342.59309ช356ป 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย [2562]= The Thai Legal History
Authorแสวง บุญเฉลิมวิภาส.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2562.
Call Number349.59309 ส772ป 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ [2562]/
Authorดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
Call Number343.04 ด111ป 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม
Authorธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ.
Call Number391ธ635ผ 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 101 ชั่วโมง /
Publishedเพชรประกาย
Call Number428.34 ย442ฝ 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleพจนานุกรมศัพท์ปฐพีศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา /
Authorสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
Publishedสำนักงานราชบัณฑิตสภา,
Call Numberอ. 631.403 พ174 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ปรับปรุงใหม่สุด 2562 / ฉบับจับประเด็น /
Authorฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.
Publishedสูตรไพศาล,
Call Number346.092 พ1711 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleพระสุนทรีวาณี /.
Publishedโรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,
Call Number294.34375 พ171 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleพระเสด็จโดยแดนชล /
Authorศานติ ภักดีคำ.
Publishedมติชน,
Call Number390.22 ศ343พ 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม...
Authorก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2562.
Call Number347.07 ก344ก 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed