Found: 24  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title 2310 อวสานกรุงศรีฯ
Authorสุเจน กรรพฤทธิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สารคดี,2560.
Call Number959.33 ส452ส 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title40+ ยังไม่สายเกษียณสบายเป็นจริงได้ /
Authorอัจฉรา โยมสินธุ์.
Call Number332.02401 อ499ส 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง พ.ศ.2561 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ.2560คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560
Authorนคร พจนวรพงษ์.
Call Number342.07น114ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ [2560] : การคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
Authorจุมพต สายสุนทร.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2560.
Call Number341.762 จ637ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กฎหมายโทรคมนาคม : การกำกับดูแลกิจการและจัดสรรคลื่นความถี่พร้อมด้วยพัฒนาการสำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ =Telecommunication Law
Authorจินตนา พนมชัยชยวัฒน์.
Call Number343.0994 จ482ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการเมืองไทยในชีวประวัติ /
Authorชัยนิมิตร นวรัตน,
Call Number959.3042 ช389ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ความงามแห่งฟิสิกส์ = Seven brief lessons on on Physics
Authorโรเวลลี, คาร์โล.
Call Number530ร942ค 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง
Authorประทีป ทับอัตตานนท์.
Call Number353.46 ป277ค 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆและความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2559 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2559
Authorถวิลวดี บุรีกุลผู้จัดทำ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบัน,2560.
Call Numberส.ร. 351ถ282ค 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์
Authorจิรประภา มากลิ่น.
Call Number346.0482 จ493ค 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2560.
Call Number346.038 ช485ค 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ชีวิตดี เป็นยังไง How life works สิ่งดีๆ เกิดกับชีวิต แค่คิดเป็น
Authorแมทธิวส์, แอนดรูว์ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ :Beem Media ;2560.
Call Number158.1ม754ช 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ตั้งต้นธุรกิจใหม่ แค่ "เจ๋ง" กับ "ใจ" ใช่ว่าจะรอด
Authorวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์.
Call Number658.8ว184ต 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleท่ามกลางประชาชน : เรื่องเล็กๆ ในรัชสมัยอันยิ่งใหญ่ /
Authorวินทร์ เลียววาริณ,
Call Number923.1593 ภ416ว 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ
Authorคณิต ณ นคร.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2560.
Call Numberปม.345.07 ค125ป 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed