Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title คำศัพท์ไทย-อังกฤษ : สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ
Authorจิรประภา อัครบวรบรรณาธิการ.
Publishedนนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมกาารข้าราชการพลเรือน , 2557.
Call NumberAEC 341.2473 ค218 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title โครงการบริหารแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน : การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.).
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ. , 2557.
Call NumberAEC 352.63 ค122ค 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed