Found: 23  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงาน และแนวปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมของประเทศในอาเซียน
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนัก, [ม.ป.ป.].
Call Numberยธ. 341.247 ย443ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Authorสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน).
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน),2560.
Call Numberส.ร. 344.095พ215ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Journal
Title กฤษฏีกาสาร : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาสาร
Authorผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา.
Publishedสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา :ส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการ ,2557.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการบริหารงานเรือนจำตามแนวทางสิทธิมนุษยชน : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรือนจำ /
Authorคอล์ย,แอนดรูว์.
Publishedกรมราชทัณฑ์ ,
Call Number365.6 ค153ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title การฝึกอบรมในโครงการวิจัยและัพัฒนา : ข้อคิดเห็นเชิงกระบวนทัศน์ กระบวนการและการประเมินผล
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, [ม.ป.ป.].
Call Numberยธ. 347.593 ย443ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการสูญหายของบุคคลคือการสูญหายของความยุติธรรม = The disappearance of persons is the disappearaance of justice /
Authorสมชาย หอมลออ.
Publishedคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ,
Call Number341.48 ก528 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายในศาลล้มละลายกลางและศาลฎีกา
Authorปิยกุล บุญเพิ่ม.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2557.
Call Numberบ.ย.ส. 346.078 ป361ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ /
Authorสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Publishedสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
Call Number342.02026 ส215ค
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ความสอดคล้องของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงานและแนวทาปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมของประเทศไทยกับกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมขอ...
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม , [ม.ป.ป.].
Call NumberAEC 341.247 ย443ค
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง [2561]
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
Call Number342.0664 ช485ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleคู่มือภารกิจกรม"ฉบับประชาชน": กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.
Authorกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.
Publishedกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ,
Call Number349.593 ค465ค
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleบทสรุป ผลงานรัฐบาลรอบ 3 ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี : 12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2560) /
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี.
Publishedสำนักนายกรัฐมนตรี ,
Call Numberส.ร. 353.409953 น473บ 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleพระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ = The Pali Canon what a Buddhist must know /
Authorพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตุโต).
Publishedจันทร์เพ็ญ,
Call Number294.312 พ111พ 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก ต้นฉบับเดิม มหามงคลคาถาและพระคาถาชินบัญชร.
Publishedสมุทรสาคร : นภัสสร การพิมพ์ (กิตติชัย), [ม.ป.ป.].
Call Number294.3433 ย53
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2557
Authorสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559.
Call Numberส.ร. 342.593 ศ277ร 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed