Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Visual
Titleรายงานการวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ สร้างพลังเครือข่าย สานใจชุมชน โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติภาค 5
Authorมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Publishedเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย;, 2549
Call Number371.03 ค246ห 2549,CD-นส.598
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Visual
Titleสมุดสถิติรายปีประเทศไทย ... = Statistical Yearbook Thailand ... /
Authorสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Publishedสำนักงาน,
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed