Found: 575  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการยึด อายัด และริบทรัพย์สิน คดียาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 / สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด .
Authorสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานป.ป.ส., 2543
Call Number348 ป111ก 2543
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย
Authorปริญญา เทวาหฤมิตรกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2558.
Call NumberRS. 324.2ป173ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันในกฎหมายที่เกี่ยวกับราชพัสดุ / กลุ่มงานกฎหมาย กรมธนารักษ์
Authorกรมธนารักษ์
Publishedกรุงเทพฯ : กรมธนารักษ์;, 2550
Call Number346.044 ธ152ก 2550,01.157
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน / โภคิน พลกุล
Authorโภคิน พลกุล
Publishedกรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี, 2540
Call Number351.593 ภ813ก 2540
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title การวางแผนกลยุทธ์ : ศิลปะการกำหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
Authorวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,2546.
Call Number658.401ก513 2546
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleการสร้างทีมงาน (TEAM BUILDING) / ต่อศักดิ์ ซอแก้ว
Authorต่อศักดิ์ ซอแก้ว
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา, มปป
Call Number658.3128 ต23ก
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การสัมมนาวิชาการ เรื่องตำรวจกับความคาดหวังของสังคมไทย วันที่ 18 มกราคม 2550 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
Authorตำรวจกับความคาดหวังของสังคมไทย (2550 : คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ)
Publishedกรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ, 2550.
Call Number363.2 ต264 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleการสัมมนาวิชาการ เรื่องปรับโครงสร้างตำรวจเพื่อประชาชน วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล / จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ
Authorปรับโครงสร้างตำรวจเพื่อประชาชน (2550 : คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ)
Publishedกรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ, 2550
Call Number363.2 ค141ป 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล = Database design & management / จรณิต แก้วกังวาล
Authorจรณิต แก้วกังวาล
Publishedกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538
Call Number005.74 จ174ก
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทย สู่ประชาคมอาเซี่ยน : มิติใหม่ที่ท้าทาย /
Authorสำนักงาน ก.พ.
Publishedสำนักงาน ก.พ.,
Call Number351.001 ก111ก 2554
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การเปิดรับข่าวสารและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของกระทรวงยุติธรรม
Authorพงษ์ธร ธัญญสิริ,พ.ต.ท.
Publishedกรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2555.
Call Number341.2473 พ253ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการเพิ่มบทบาทให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และบำรุงรักษา / วิศณุ ทรัพย์สมพล และคณะ.
Authorวิศณุ ทรัพย์สมพล.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการสำนักงานก.พ., 2544
Call Number690.072 ว65ก 2544
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหภาพพม่า
Authorชุมพล โลหะชาละ.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2540.
Call Number915.97 ช446ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้พิพากษากับผู้ต้องขัง
Authorอรสม สุทธิสาคร. บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักกิจการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, 2555.
Call Number365.43 ก277 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleการใช้งาน Windows 3.1 / ฟอร์เรสต์ ฮิวเลตต์ ; เรียบเรียงโดย วนัส วนัสบดี
Authorฮิวเลตต์, ฟอร์เรสต์
Publishedกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535
Call Number005.446 ฮ375ก
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed