Found: 575  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด : รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล.
Authorสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.
Publishedกรุงเทพฯ : สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2546.
Call Number342.59306 ก119 2546
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง : รวมทั้งคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล.
Authorสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.
Publishedกรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546
Call Number342.0664 ศ364ก 25463
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎหมายสามัญประจำบ้าน(ฉบับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด): กระทรวงยุติธรรม.
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedนนทบุรี: มติชน, 2555.
Call Number364.48 ย443ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกฎหมายสำหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทมหาชน จำกัด /
Authorสุธาบดี สัตตบุศย์.
Publishedเอส.เอ.21,
Call Number332.6 ส111ก 2537
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกฎหมายและระเบียบเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด / รวบรวมโดย กองนิติการและพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี
Authorสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน;, [2530?]
Call Number344.044 ค141ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎหมายในรัชกาลที่ 5
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2541.
Call Number349.593 ก551 2541
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎอัยการศึก
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
Publishedกรุงเทพฯ: สำนักการพอมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
Call Numberส.ร. 328.37 ล761ก 2550,01.175
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส พ.ศ.2483-2484 = Franco - Thai Conflict on Indochina, 1940-1941 บันทึกจากประสบการณ์ในตำแหน่งรองแม่ทัพอีสาน ของจอมพล ผิน ชุณหะวัณ/ กรม.
Authorกรมยุทธการทหารบก.
Publishedอรุณการพิมพ์,
Call Number959.381 ก-ก 2547
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กรมการศาสนา
Authorกรมการศาสนา.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด , 2551.
Call Number294.363 พ829ก 2551
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ : แนวทางการปฏิบัติ
Authorนวพร เรืองสกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551.
Call Number658.155 น176ก 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนสู่ความพร้อม
Authorกระทรวงคมนาคม.
Publishedกรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552.
Call Numberส.ร.354.7609593 ค165ร 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กระทรวงคมนาคมปลายทางที่ความสุข
Authorกระทรวงคมนาคม.
Publishedกรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552.
Call Numberส.ร.354.7609593 ค165ร 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กระบวนการยุติธรรมกับสิทธิพื้นฐานของประชาชน [2557]
Authorคณิต ณ นคร.
Publishedกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
Call Number320 ค129ก 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย [2549]/
Authorกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์.
Publishedสำนักงานกิจการยุติธรรม,
Call Number345.05 ก122ก 2549,04.08.117
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมไทย = Restorative justice : a new alternative for the Thai criminal justice : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ 16 มกราคม 2545 ณ ตึกสันติไมต...
Authorการสัมมนาทางวิชาการเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมไทย (2545 : ทำเนียบรัฐบาล)
Published[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2545
Call Number347 ก27ก 2545
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed