Found: 575  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมาย จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม
Authorไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.
Publishedกรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537.
Call Number346.074 ผ942ค 2537
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ว่าด้วยบุคคล / อนุมัติ ใจสมุทร.
Authorอนุมัติ ใจสมุทร.
Publishedกรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2515
Call Number346.012 อ154ค
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ1,4 ว่าด้วยทรัพย์/ ประมูล สุวรรณศร.
Authorประมูล สุวรรณศร
Publishedกรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2525
Call Number346.07 ป358ค
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด/ สุษม ศุภนิตย์.
Authorสุษม ศุภนิตย์
Publishedกรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2537
Call Number346.07 ส241ค 2537,346.07 ส-ค
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์ / ประมูล สุวรรณศร.
Authorประมูล สุวรรณศร
Publishedกรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2539
Call Number346.07 ป358ค
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551/ พงษ์เดช วานิชกิตติกูล
Authorพงษ์เดช วานิชกิตติกูล.
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์(1977)จำกัด, 2552
Call Number343.59308 พ121ค 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544
Authorกรมประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์, 2544
Call Number320.6 ก142ค 2544
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคำแปลคู่มือการตรากฎหมาย (ระดับพระราชบัญญัติแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย) / จิตรพรต พัฒนสิน
Authorจิตรพรต พัฒนสิน
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรานิติศาสตร์ด้านกฎหมายมหาชนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2549
Call Number340 จ446ค 2549,340 จ-ค
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleคุณค่าใหม่ของข้าราชการ : การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยม / ผู้รับผิดชอบโครงการ จิระภา รัตนาวิบูลย์.
Authorจิระภา รัตนาวิบูลย์.
Published[กรุงเทพฯ] : สำนักงานก.พ., 2542
Call Number351.1 ค141ค 2542
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title คุณธรรม นำธุรกิจ
Publishedกรุงเทพฯ: สำนักงาน ป.ป.ช, 2552.
Call Number177 ส691ค
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคุณธรรมสำหรับนักบริหาร / วิทยาลัยข้าราชการพลเรือน.
Authorวิทยาลัยข้าราชการพลเรือน สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยข้าราชการพลเรือน, 2541
Call Number351.1 ข111ค 2541
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคุณภาพกำลังคน : กุญแจสู่ความสำเร็จในการพัฒนา /
Authorสมโภชน์ นพคุณ.
Publishedสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานก.พ.,
Call Number351.1 พ532ค 2529
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คู่มือ : การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.).
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัท พี เอ ลีฟวิ่ง จำกัด , 2553.
Call Number351.1 ส691ค 2553,ส.ร. 331.252 ค122ก 2553
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleคู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 - 3 /
Authorอุทัย อาทิเวช.
Publishedหจก.วีเจ พริ้นติ้ง,
Call Number343.1 อ819ค 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
Authorสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ; 2547.
Call Number352.63 พ113ค 2547
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed