Found: 17  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กระบวนการยุติธรรมทางเลือก กรณีศึกษาการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชน : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
Authorศรัณย์ ปัญญาดิลก.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม , 2557.
Call Numberบ.ย.ส. 341.52ศ161ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การคุ้มครองผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด ศึกษากรณีผู้ซื้อทรัพย์ไม่สามารถเข้าครอบครองทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
Authorรัชนีกร พงศ์เมธินทร์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม , 2557.
Call Numberบ.ย.ส. 346.07ร112ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
Authorผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)" รุ่นที่ 2.
Publishedกรุงเทพ ฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2540.
Call Numberบ.ย.ส. 323 ผ111ก 2540
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การบริหารจัดการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
Authorสำราญ สกุลดี.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม , 2557.
Call Numberบ.ย.ส. 347.07ส698ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การพัฒนาแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่งของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
Authorนภดล สีตะปะดล.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม , 2557.
Call Numberบ.ย.ส. 347.05 น164ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การพัฒนาแนวทางการปรับปรุงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
Authorสาธิต ศุภเมธี.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม , 2557.
Call Numberบ.ย.ส. 341.52ส243ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การระงับข้อพิพาททางแพ่งโดยการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี ศึกษากรณีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
Authorเฉลิมชัย บัวจันอัด.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม , 2557.
Call Numberบ.ย.ส. 341.52ฉ537ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การเพิ่มประสิทธิผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
Authorพิชญา เทิดขวัญชัย.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม , 2557.
Call Numberบ.ย.ส. 341.52พ323ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันตามกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
Authorมานิดา อัตตนาถ.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2547.
Call Number346.07 ม452ค 2547
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคู่มือรายงานประเทศตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี /
Authorกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ. กระทรวงยุติธรรม
Publishedกรม,
Call Number323 ค144ค 2548
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleบทบาทและขอบอำนาจของศาลในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ / นายพูลสวัสดิ์ บุญชู
Authorพูลสวัสดิ์ บุญชู
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม, 2550
Call Number347.01 พ458บ 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title ผลกระทบจากการร้องเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์ : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
Authorทรงศิลป์ ภิรมย์กุล.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม , 2557.
Call Numberบ.ย.ส. 346.072ท172ผ 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title รวมความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556) เล่ม 2
Authorสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
Call Numberส.ร. 342.06 ค1411ร 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleรายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลงใน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก้าวไปสู่ความคาดหวัง โดย นายแพทย์เอนก ยมจินดา.
Authorเอนก ยมจินดา.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานก.พ., 2550
Call Number658.00184 อ893ร 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleรายงานประจำปี... กรมบังคับคดี /
Authorกรมบังคับคดี. กระทรวงยุติธรรม
Publishedกรมบังคับคดี ,
Call Numberยธ. 347.593077 บ112ร
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed