Found: 699  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titlee-Court และการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ : จุดเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย /
Authorสุรางคณา วายุภาพ.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส.347.06 ส472อ 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title Road Map : การพัฒนาตำรวจไทยให้เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่น จากประชาชนและสังคม
Authorสมณ์ พรหมรส.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.363.2 ม436อ2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม : กรณีศึกษา : ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
Authorประเสริฐ อภิปุญญา.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส. 343.0994 ป171ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กฎหมายกับการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในกรุงเทพมหานคร
Authorเฉลิมพล โล่ห์รัตนเสน่ห์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.343.082 ฉ257ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title กฎหมายการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ ศึกษากรณีห้องชุดในจังหวัดชลบุรี
Authorจิดาภา วิริยเวช.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554.
Call Numberบ.ย.ส.346.0433 จ342ก 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในกิจการโทรคมนาคม
Authorสุธรรม อยู่ในธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554.
Call Numberบ.ย.ส.343.08 อ598ก 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กฎหมายความมั่นคงในราชอาณาจักรไทย: ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 กับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
Authorกิตติ แก้วทับทิม.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.341.481ก344ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กฎหมายจัดระเบียบการชุมนุม เสรีภาพในการชุมนุมเพื่อประโยชน์ของชาติ
Authorโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Number323.47 ก888ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายตราสามดวง : ภาคทั่วไป (เน้นปัญหาเกี่ยวกับปีศักราช)
Authorวุฒิชัย หรูจิตตวิวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Number340.09593 ว433ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายที่เกี่ยวกับโครงการรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
Authorนราพจน์ ทิวถนอม.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551.
Call Number338 น172ก 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กฎหมายรัฐธรมมนูญฉบับพ.ศ.2550 เป็นอุปสรรค และ มีผลกระทบต่อกระบวนการการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษารัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2550 ทำให้สถาบันพรรคการเมืองอ่อนแอ
Authorก่อเกียรติ สิริยะเสถียร.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.342.593 ก195ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กฎหมายล้มละลายในส่วนการฟื้นฟูกิจการ : ศึกษากรณีปัญหาจากการพักบังคับชำระหนี้
Authorไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส. 346.078 ก976ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กฎหมายว่าด้วยแร่กับการพัมนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่
Authorณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.346.04685 ณ322ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางรางช่วยในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทสไทย
Authorยุทธนา ทัพเจริญ.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553.
Call Numberบ.ย.ส. 343.093 ย444ก 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว
Authorเศรษฐพล จินดานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2549.
Call Numberบ.ย.ส.343.07891 ย126ก 2549
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed