Found: 67  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleรายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2551 ของ สศช. เรื่องวิสัยทัศน์ประเทศไทย ... สู่ปี 2570 วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร...
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การประชุม (2551 : นนทบุรี)
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551
Call Number320.9593 ค141ร 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleรำลึก 1 ปี ธรณีพิบัติภัย = 1 Year Tsunami memorial / โดยจังหวัดพังงา
Authorจังหวัดพังงา
Publishedกรุงเทพฯ : อีแพค, 2548
Call Number363.349 ร114 2548,CD-นส.662
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Journal
Titleวารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Authorกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Publishedกรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2555-
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน / กรมศิลปากร.
Authorกรมศิลปากร.
Publishedกรุงเทพฯ : กรม, 2551
Call Number613.7 ก445ส 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleสรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี ... /
Authorรัฐสภา. วุฒิสภา.
Publishedสำนักงาน,
Call Number328.31 ส174
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - 2550
Authorคณะกรรมการจัดทำหนังสือสรุปผลงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดปัจจุบันครบวาระการดำรงตำแหน่ง
Publishedกรุงเทพฯ : ไทภูมิ พับลิชชิ่ง จำกัด , 2551.
Call Number328.593077 ล512ส 2550,CD-นส.661
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Visual
Titleสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) / cสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานป.ป.ช.;, 2547
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title หมู่บ้านชนบทไทย ปี ... จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.)
Authorกรมการพัฒนาชนบท. ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์, [25--]-.
Call Numberส.ร. 307.1412 ห199,CD-นส.231
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title อนาคตประเทศไทยกับภาวะผู้นำในภาครัฐ
Authorสำนักงาน ก.พ.
Publishedนนทบุรี : สำนักงาน ก.พ. ,2558.
Call Numberส.ร.347.04อ153 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title อาชญาวิทยา
Authorพงษ์ธร ธัญญสิริ,พ.ต.ท.
Publishedกรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555.
Call Number364 พ147อ 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title อุปนิสัยที่ 8 : จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่
Authorโควีย์, สตีเฟ่น อาร์.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548.
Call Number158 ค976อ 2548
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleเครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ /
Authorณัฏฐภัทร จันทวิช.
Publishedคณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกฯ,
Call Number929.9 ศ375ค 2551,CD-นส.440
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title เคล็ดไม่ลับของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
Authorสำนักงาน ก.พ.
Publishedนนทบุรี :สำนักงาน ก.พ., 2558.
Call Numberส.ร.347.04 ค711 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title เตรียมสอบ IELTS : International Enhlish Language Testing System
Authorสุทิน พูลสวัสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2551.
Call Number428 ส443ท 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title เย็นศิระเพราะพระบริบาล : Peace and Happiness undar Royal Benevolence
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี.
Publishedกรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพันธ์, 2554.
Call Number923.1593 ส691ย 2554,CD-นส.694
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5
Search Tools: Get RSS Feed