Found: 67  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี... /
Authorสำนักงานศาลปกครอง.
Publishedสำนักงาน,
Call Numberส.ร. 342.0664 ศ275ห
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง = (Self-reported crime survey)
Authorพรรณิภา บูรพาชีพ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2553.
Call NumberRS. 345.08 พ271ร 2553,CD-นส.1357
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน : ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548(สำรวจภายใต้โครงการนำร่อง ปี 2549)
Authorสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.
Publishedนนทบุรี : สำนักงาน, 2550.
Call Number364.9593 ก122ร 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title รายงานประจำปี ... กรมสรรพสามิต
Authorกรมสรรพสามิต.
Publishedกรุงเทพฯ : กรม, 2548-.
Call Numberส.ร. 336.271 ส177ร
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title รายงานประจำปี ... การประปานครหลวง
Authorการประปานครหลวง.
Publishedกรุงเทพฯ : กปน, 2552-.
Call Number363.6105 ก275ร
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleรายงานประจำปี ... สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/
Authorสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
Publishedสำนักงาน,
Call Numberส.ร. 378.11 ค141ร,CD-นส.1347
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title รายงานประจำปี ... สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2546]-.
Call Number338.9593 ค141ร
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleรายงานประจำปี ... สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน = annual report 2001 anti-money laundering office /
Authorสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Publishedสำนักงาน,
Call Numberส.ร. 364.16802 ป192ร
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title รายงานประจำปี ... สำนักงานอัยการสูงสุด
Authorกรมอัยการ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2533 -.
Call Numberส.ร.345.01 อ116ค 2559,CD-นส.1354
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleรายงานประจำปี .... ศาลรัฐธรรมนูญ /
Authorสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Publishedโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,
Call Numberส.ร. 342.593 ศ277ร
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title รายงานประจำปี ...กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
Authorกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
Published[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2546]-.
Call Numberส.ร. 352.09593ท119ร
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleรายงานประจำปี 2551 การกีฬาแห่งประเทศไทย / การกีฬาแห่งประเทศไทย
Authorการกีฬาแห่งประเทศไทย
Publishedกรุงเทพฯ : การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2551
Call Number354.593092 ก271ร 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleรายงานประจำปี 2554 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย /
Authorคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Publishedคระกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,
Call Number1/2554 ป111ร 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleรายงานประจำปี... กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Authorกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Publishedกรุงเทพมหานครฯ : สำนักงาน, 2547-
Call Number333.9164 ท171ร
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleรายงานผลล่วงหน้าสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Authorสำนักงานสถิติแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553
Call Number304.66 ส143ร 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5
Search Tools: Get RSS Feed