Found: 978  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleกรรมกรข่าว / สรยุทธ สุทัศนะจินดา.
Authorสรยุทธ สุทัศนะจินดา.
Publishedกรุงเทพฯ : นิตยสารแพรว, 2547
Call Number927.9175 ส442ก 2547
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
image
Source Types Book
Title กระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม : บทเรียนของความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการสวัสดิการสังคมและโครงการการช่วยเหลือเกษตรกร
Authorธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Numberส.ร.339.22ธ112ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมกับความยากจน : ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อคนจน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย บรรณาธิการ.
Authorกิตติพงษ์ กิตยารักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 2546
Call Number362.5 ก218ก 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย [2549]/
Authorกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์.
Publishedสำนักงานกิจการยุติธรรม,
Call Number345.05 ก122ก 2549,04.08.117
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย [2552]/
Authorสำนักงานกิจการยุติธรรม
Publishedสำนัก,
Call Numberยธ. 345.05 ก122ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์:ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมไทย / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
Authorกิตติพงษ์ กิตยารักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545
Call Number353.43 ก218 2545
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
image
Source Types Book
Title กระบวนการสันติภาพในรวันดา = Rwanda
Authorชลัท ประเทืองรัตนา.
Publishedaกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
Call Numberส.ร. 327.172 ช171ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร
Authorเมธัส อนุวัตรอุดม.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Numberส.ร. 320.9416 ม731ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักร
Authorตระกูล วินิจฉัยภาค.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.341.488ต171ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง : ยุทธศาสตร์การนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง
Authorมัวร์, คริสโตเฟอร์ ดับเบิลยู.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
Call Number303.69 ม117ก 2542
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกำลังพัฒนา
Authorดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2544.
Call Number307.1ด422ก 2544
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleกรุงเทพฯ ไม่มีพิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ / สวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล ; สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ
Authorสวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2545
Call Number959.311 ส177ก 2545
Locationห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleกลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
Authorสมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
Publishedกรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพรส, 2547
Call Number336.2 ส248ก 2547
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title กลยุทธ์การสื่อสารที่นำไปใช้ในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จ
Authorมนสิการ ดิษเณร วัชชวัลคู.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.347 ม158ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง[2548]
Authorสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2489-.
Publishedกรุงเทพฯ : พัฒนวิจัย,, 2548.
Call Number302.3 ส162ก 2548
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed