Found: 901  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
TitlePractical PDCA : แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อความสำเร็จ / ศุภชัย อาชีวระงับโรค ; [บรรณาธิการ นพเก้า ศิริพลไพบูลย์, นฤมล วรรณา]
Authorศุภชัย อาชีวระงับโรค
Publishedกรุงเทพฯ : ซีโนดีไซน์, 2547
Call Number658.5 ศ873พ 2547
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title Road Map : การพัฒนาตำรวจไทยให้เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่น จากประชาชนและสังคม
Authorสมณ์ พรหมรส.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.363.2 ม436อ2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
TitleRoadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน /
Authorการประชุมเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
Publishedศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call NumberAEC 341.247 ป338ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
TitleRoadmap สู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน /
Authorการประชุมเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
Publishedศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call NumberAEC 341.247 ป338ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title Training roadmap ตาม Competency ... เขาทำกันอย่างไร?
Authorธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551.
Call Number658.3 ธ557ท 2551
Locationห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title TU-ASEAN Week 2014 : วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
Authorมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.ศูนย์อาเซียนศึกษา
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย,2558.
Call NumberAEC.341.2473 ธ177ท 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title ก.พ.ค.ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม : " ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว"
Authorสำนักงาน ก.พ. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : บางกอกบล็อก, 2554.
Call Numberส.ร. 170 ส691ก 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleกฎ ก.พ. พร้อมด้วยข้อบังคับ ก.พ. ระเบียบ ก.พ. หนังสือเวียน ก.พ. และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม /
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Publishedสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.,
Call Number340.11 ก171ก 2544
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงาน และแนวปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมของประเทศในอาเซียน
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนัก, [ม.ป.ป.].
Call Numberยธ. 341.247 ย443ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2553.
Call Numberส.ร. 352.6 ส691ก 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title กฎหมายกับความยุติธรรม
Authorธานินทร์ กรัยวิเชียร.
Publishedกรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2547.
Call Number340.593 ก515ก 2547
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายความมั่นคง : หนทางแก้ไขความขัดแย้ง
Authorมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553.
Call Number343.031 ม47 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายจักรวาล = Law of the Universe
Authorพงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน, 2558.
Call Number158พ137ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title กฎหมายจัดระเบียบการชุมนุม เสรีภาพในการชุมนุมเพื่อประโยชน์ของชาติ
Authorโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Number323.47 ก888ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายตราสามดวง : ภาคทั่วไป (เน้นปัญหาเกี่ยวกับปีศักราช)
Authorวุฒิชัย หรูจิตตวิวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Number340.09593 ว433ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed