Found: 901  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การพัฒนาสมาชิกวิชาชีพทนายความ
Authorสฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 340.11ส361ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไทย - สหรัฐอเมริกา / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัทแอร์บอร์นพรินต์จำกัด;, 2550
Call Number351.1 ก111ป 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของพยานเอกสารในกระบวนการยุติธรรม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลง
Authorมารชัย กองบุญมา.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.34706 ม271ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพิสูจน์หลักฐานและความเป็นธรรมทางสังคม
Authorณรงค์ กุลนิเทศ.
Publishedกรุงเทพมหานคร : ศูนย์นานาชาติการวิจัยและพัฒนา (ไอซีอาร์ดี), 2551.
Call Number347.06ณ17ก 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงบูรณาการ
Authorเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ,พล.ต.อ.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.364 ฉ573ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย
Authorปริญญา เทวาหฤมิตรกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2558.
Call NumberRS. 324.2ป173ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี พ.ศ.2558 : ศึกษาเฉพาะแรงงานต่างด้าวสัญชาตพม่า กัมพูชาและลาว
Authorสัญชัย สุนทรบุระ,พล.ต.ต.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.331.62ส113ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่และงานคุมประพฤติกับชุมชน
Authorกรมคุมประพฤติ
Publishedกรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว , 2545.
Call Number347.09 ค465ก 2545
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การรับผิดทางกฎหมายของแพทย์ในระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
Authorดิษยา รัตนากร,ศร.พญ.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.610.6952 ด386ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
Authorโสภาพรรณ รัตนจีนะ.
Publishedกรุงเทพฯ :กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย,2556.
Call Number363.348ส984ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows
Authorกัลยา วานิชย์บัญชา.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554.
Call Number519.50285ก399ก 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การศึกษากฎหมายยาเสพติดในต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณี ประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน โปรตุเกส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา
Authorศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, 2556.
Call Number351.765 ศ324ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การศึกษาการปรับตัวของไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องสำอางค์ พ.ศ.2535
Authorวโรดม วีระภุชงค์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส.344.0423 ว874ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การสัมมนาวิชาการ เรื่องตำรวจกับความคาดหวังของสังคมไทย วันที่ 18 มกราคม 2550 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
Authorตำรวจกับความคาดหวังของสังคมไทย (2550 : คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ)
Publishedกรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ, 2550.
Call Number363.2 ต264 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleการสัมมนาวิชาการ เรื่องปรับโครงสร้างตำรวจเพื่อประชาชน วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล / จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ
Authorปรับโครงสร้างตำรวจเพื่อประชาชน (2550 : คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ)
Publishedกรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ, 2550
Call Number363.2 ค141ป 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed