Found: 898  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การประเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
Authorอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.
Publishedนนทบุรี : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2550.
Call Numberยธ. 364.48 น111ก 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การประเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedนนทบุรี : สำนักงาน, 2551.
Call Numberยธ. 364.48 น111ก 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการประเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 /
Authorอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.
Publishedสำนักงาน,
Call Numberยธ. 364.48 น111ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleการประเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 /
Authorพงษ์ธร ธัญญสิริ,
Publishedสำนักงาน,
Call Number364.48 น111ก 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
Authorสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2548-.
Call Numberยธ. 353.4072 น111ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title การประเมินผลโครงการสื่อสารองค์กรสู่ภูมิภาค
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Publishedกรุงเทพฯ: สำนักนนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2554.
Call Number658.45 ย443ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : คู่มือประชาชน
Authorสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน ปปง., 2545.
Call Number343.032 ป192ก 2545
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การฝึกอบรมในโครงการวิจัยและัพัฒนา : ข้อคิดเห็นเชิงกระบวนทัศน์ กระบวนการและการประเมินผล
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, [ม.ป.ป.].
Call Numberยธ. 347.593 ย443ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก : รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมครั้งที่ 5วันที่ 4-5 กันยายน 2550 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมื...
Authorการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม (ครั้งที่ 5 : 2550 : นนทบุรี)
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม,2550.
Call Numberยธ. 364.4 ก122ก 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี Six Sigma
Authorสิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),2546.
Call Number658.562ส723ก 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาบทบาทของผู้พิพากษาสมทบ ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
Authorสมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 345.081ส168ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง : สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 16-17 สิงหาคม 2546 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี และวันที่ 8-21 กันยายน 2546 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจว...
Authorการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (2546 : กรุงเทพฯ,ประจวบคีรีขันธ์)
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546.
Call Number352.236 ก474ก 2546,04.82
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลภายในแบบเสริมพลัง : โครงการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนในจังหวัดนำร่อง 17 จังหวัด
Authorคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 2551.
Call Number364.68 ค362ก 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จากยุคสมัยของเลขาธิการ ก.พ. สีมา สีมานันท์ 2546 - 2548
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.).
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน , 2548.
Call Numberส.ร. 658.3 ค122ก 2548
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาสมาชิกวิชาชีพทนายความ
Authorสฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 340.11ส361ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed